FANDOMPortal:Evliya Çelebi/6/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/308

Nâme-i Veysi Efendi, Tarih-i Sahabe, Zehebi'nin Tecrd-i Sa­habesi, El Esâbe Fil Mârifet-üs Sahabe, Zehebi'nin Kitab-ül Huffazı, Tabakat-ı Şâfiiye kitabı, İbnü Ferhun'un Tabakat-ül Mâlikiyesi, Tabakat-ı Şârâni, Mizân-ı Şârâni, Tabakat-ül Hanefiye, Mir-at-i Zaman, İbni Kesirin Kitab-ül-Bedâyi ve Nihâye (Bezaziye, Tatarhaniye, Keşşaf, Süneni Davud Dede Cengi, Akâid-i Birgivi, Muhammediye, Câmiiülkebir, Câmiiülsağir, Envar-ül âşikin, Tuhfetül Ebrar, Kelile ve Dimne...


Hanı kendi yazmalarından fâris, arabî, türkçe, yetmiş altı ciltlik eseri, yüzbeş parça çeşitli risaleleri çıktı. Çoğu fârsi lisanı üzerine idi. İkiyüz cilt firenk basması ile atlas mi­nör, ceografi, papamonte ile heyet ve hikmet kitaplarının çe­şitleri vardı. «Görenin aklı gider, özge temaşadır bu» dediği gibi yenidünya ve eski dünyanın nice şekil ve haritaları çık­tı ki, görenin aklı şaşar. Bütün bitkilerin ve otların, hekim­lere lâzım olan ağaçların ve teşrih ilmi gereğince bütün in­san azasının basma şekil ve resimleri vardır ki, gören canlı zanneder, iki yüz cilt Acem ve frenk kalemleriyle yazılmış, resimli mecmualar var idi. Dalgalı bir denizde deniz harbini tasvir eden bir tablo vardı.

Şah Kulu, Velican, Şemsi han, Mâlik, Ercenk, Ağarıza, Mehmed Rıza, Behzad adlı maharetli nakkaş ve ressamlar öyle hayal mahsulü resimler yapmışlar ki, gören hayrette ka­lır. Seyrine doyamaz. Hacı Murat, Ağacan, Belh'li Takiyüddin gibi büyük ressamların hayal mahsulü, fırçaları pek bü­yük iş görmüştür. Kalemkâr Rıdvan beyin siyah basma ka­lemi dahi Mısır şehrinde zaten asrın teki idi. Hasılı nice bin meşhur üstadların kalemlerinden çıkmış eserler mezatta ge­zerken kürtlerin ve cahil haşaratın ve daha nice bin idraksiz kimselerin bu resimler elden ele gezdirilerek her yaprağı ka­rıştırıldıklarından bazı kâğıtlar pejmürde ve perişan bir hal­de çadırdan çadıra gezmekte idi.

Garip bir olay:

Bu eserler mezatta satılırken mürâi, mütaassıb, Kadızâdeli, Tireli Hacı denilen bir herif mezattan, sanatkârâne re-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.