FANDOMPortal:EÇ/6/320 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/322
Yaya can attı. Gör deryada balık gibi yüzüp güder. Allah işi­ni onara...» dedik.


Nice yüz adamlar atları ile ve piyadeleri ile Çomar'ın kendini deryaya attığı yerden deryanın karşı tarafına üç sa­atte dolaşıp, Çomarın önünü, almağa at bıraktılar. Çünkü Çomar kendini deryaya attığı yer ile karşıda çıkacağı yere varıncaya kadar ancak üç satte dolaşılır, Vustan kalesi bo­ğazıdır ki, o boğaz yakınında Hoşap nehri deryaya karışır.

Bütün Hakkâri askeri, Çomarı karşılamğa gitmekte... Am­ma Allah'ın hikmeti, Çomar karşı tarafa yüzbin güçlük çeke­rek atı ile çıkar. Fakat Allah'ın emriyle bir bataklık kenara çıkar. Kendi yorgun, atı durgun... Attan inip, kâh atı kaldı­rır, kendi batar... Kendi çıkar, atı batar... Sonunda çizme ve çakşırını bırakıp, çıplak ayak, atı ile tam bir saat ol batak­tan çıkmağa çalışırken Hakkârinin yürük atlıları gelip, ye­tişirler.

Çomar görür ki, ne tüfenkten ne de oktan fayda yok. Atında da derman yok. Hemen ileri gelenlere dal satır olup, yirmi nefer Hakkâriliyi kaçırıp, yine atınınn yanına gelerek bir kerre (ya hay) deyüp, atını kaldırır. At dahi topuk vu­rup, ayağı toprağa basar. Hemen Çomar atına binüp, düş­manına saldırır. Onu görür ki, atda derman kalmamış. Fa­kat hasımları çoğalıp, dört yarımdan üşmüşler. Zavallı Ço­mar, ıslak, çıplak kâh atı île kâh piyade cenk ederek bir ker­re atına biner. Ne görsün, at beşaltı yerinden yaralanmış... Ve asla dermanı kalmamış. Sonunda atından meyus olup, dönerek yine Rüstem gibi piyade olarak dal satır olur. Cenk-leşerek deniz kıyısından (Sürenbaba) denilen bir tekkeye ge­lüp, pencere deliğinden cenk ederken biri Çomar'a bir kur­şun atıp, alnından vurunca şehîd edüp, başını Hakkâri hanı­na götürür.

Sonra (Yiğittir) diye başını cesedi yanına götürüp, Sürenbabanın yanında gömerler. Hâlâ ziyaret yeridir. Melek-


==İç linkler==


==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.