FANDOMEÇS/6/5 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/7

supları için yapılmıştır.Hazret-i Şeyh, Acem diyarındaki Geylan’dan değildir. Bu tekke, (Kurt bayırı) denilen yerde cenuba bakan bir yüksek yerde olup sadık aşıklardan bin adet tevhid ehli fukara alır bir tevhid meydanıyla süslü ve müteadlit odalarla bezenmiş, mutbağı, kileri, sair imaretleri var mamur bir yerdir. Her cuma günü binlerce arifibillahlar toplanıp tevhid ve tezkir ederek zevk ederler. Nice kere ehli şer’ “ tevhid ve raks haramdır” diye bu taifeye ta’n be teşni taşı atmışlardır. Fakat bunlar hep susup asla ayinlerini bozmıyarak (Üzkürullahe zirken kesira.) ve (Ya eyhühellezine amenü iza nüdiye lissalatimin yevmil-cun’ati fes’av ila zikrullah…) ayeti şerifleriyle ve ( Ve terel melaiketi …) diye tevhid avazeleri ile aşr-i Rahmani devran eder gibi devrederek sema’edip kadiri ayini ederlerdi.Nice kere emirler geldiği halde yine asla tetiklerini bozmayıp cenab-ı Bariyi birlemeden bir an geri kalmadılar. Ermişlerden Salih, abid bir vaizi vardır.


Şeyh Hazret İbrahim Gülşeni tekkesi: Aziz İbrahim Gülşeni Hazretleri Mısır’dan İstanbul’a gelip oradan da Süleyman Han izni ile Edirne’ye giderel orada bu tekkeyi bina eylemiş sonra Mısır’a giderek orada da bir tekke şenletmiş ve vefatında Mısır’da gömülmüştür. Bu Edirne’deki tekkesinin halifesi dahil ermişlerden bir zat bulunmakla bütün Edirne ahalisi ona Hüsn-ü itikad ve meyleylemişlerdir. Bugüne kadar mamur bir tekke olup her Cuma günü büyük kalabalık ile tevhid edrler. Evkafının ne derece mamur olduğu malumum değildir.


Bundan sonra (Hacı Ömer Ağa tekkesi) ağaçpazarı yakınında Halveti tekkesi vardır. Tarikatın öncüsü Hazret-i Rıdvan Efendi oradagömülüdür. Evkafı sağlam olmakla gelip geçene nimeti boldur. (Şeyh Hazret Mestci-zade İbrahim efendi Kaddese sırrahu tekkesi) Halveti Tarikinin ulu tekkesidir. Beylerbeyi Camii yakınında cadde üzerinde olup büyük ziyaret yeridir. (Müezzin Sultan tekkesi) üç şerefeli kapısı dibinde bir küçük tekkesidir, fukarası çoktur. Ama tariki ma-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.