FANDOMEÇS/7/19 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/21

yüz evli cami, han ve hamamlı olup, bağ ve bahçesi cihanı tutmuştur. Buradan yine güneye altı saat giderek (Piredus

Sultan) konağına geldik. Kendisi sıhhati bozuk bir ihtiyar olup, başı yastıkta feryad ederdi. Kethüdası karşı çıkup misafirperverlik yaparak bizi götürdü. Mektupları verüp, kendişi hareminde gecelikleri ile buluştuğumuzda :

«Hayır mukaddem. Yüz basa geldiniz. Hayır mukaddemlerle gel-•diniz.»

Diye gönlümüzü aldı. Ziyaret, kısa olmalıdır, düşünce­siyle konağımıza geldik. Kasabası gayet mâmurdur. Beş ca­mii, han, hamam ve çarşıları vardır. Buradan güneye gide­rek beş saatte (Ezeli Sultan) karşılamaya çıktı, kendisi Şâh İkinci Abbas'm yetiştirmelerinden Kühervan diyarından gelme bir sultandır. Bizi kendi sarayına kondurup, muhab-'betli mektubundan holşanıp:

«Hey kurban, bu Osmanlı yeryüzü Kayseri!»

Diye, Osmanlıyı pek çok arzuladı. «İnşallah, Rumiye di­vanında sizlerle müşerref oluruz» dedi. Ziyafetten sonra sa­rayına varıp varoşunu seyrettik. Ağaçlık gül bahçeleri içinde bir şirin şehirdir. Camileri, han ve hamamları, kâfi dükkân­ları, birçok hizmetkârları vardır. Bin adet nökere mâliktir.

Amma buranın güzeline aşkolsun ki, gayet taze endamlı olurlar. Parmaklarından ilikleri görünür. Suları fazla olup, tarhedilmiş bostanları, nar çiçeği, elvan eriği, armutları var­dır.

Buradan kıbleye doğru giderek 5 saatte (Cebene) şehri­ne geldik. Ezelî Sultanı sınırında Şah İsmail vakfı olup bin evli, ağaçlık ve bahçeh bir büyük şehirdir. Ahalisi Kürd, Crökdolak'tır.

Buradan yine güneye giderek, 3 saatte (Harir-i Sultanî* Konağına geldik. Kethüdası karşı çıkıp, sultan sarayında durduk. Meğer sultan avda imiş. Yedibin kadar nökeri ile savdan gelince hakîr ile görüşerek:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.