FANDOMEÇS/7/29 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/31

şer'î hüccetler isteyince şer'iye mahkemesinde hüccet yazildi.

rımı, yüzelli adet Pinyaniş Kürdleriyle gönderip hakîr elli adet adamlarıma teslim edip, bizim Ali beyi dahi onlara baş eyledim. Ve şöyle tenbih eyledim:

«Tiz.. Sabahla beraber bu malları Şâh-gediğinden içeri( Osmanlı-ülkesinde Gazi-Kıran ocağına düşürügörün.. Olmaya ki Kotur dere-1 sine giresiz.. Durmayıp, eğlenmeyip bütün koyunları tâ Van'a süre­siz.. Orada paşa, yirmibin koyunu öşür (onda bir) diye ala.. Çünkü batmış mal idi. Evvelce giden yirmibin koyunlar sahiplerine yeter. Paşanın mübarek ellerini öperiz.»

Bunlara bu tenbihı vererek, Han'ın huzurunda ellerine paşanın mektuplarını verip, koyunlarla elli nefer adamla­rımı, yüzelli adet Pinyaniş Kürdleriyle gönderip hakîr elli nefer adamla Rûmiye'de kaldım. O gün o gece adamlarımız gidip Şah-gediğini aşup, Osmanlı sınırına girdikleri haberi gelince, Han'a Pinyaniş âyânı elinden, alâkalarının kalma­dığına dair hüccetler verildi. Han ve divan erbabı hep mem­nun oldular.

Hakîr, Tebriz Han'ına (koyunları tamamen aldım, ve Pinyanişlilerden, alâkalarını -kestiklerine dair hüccetlerini aldık) diye mektuplar yazıp Han'a verdim. Ve şah eşiğine giden Ali ağaya da öyle tafsilâtlı, fasih ve beliğ bir mektup yazıp Han'ın iyi hallerini, reâyâ ile güzel geçimini yazarak Han'a verdiğimde Han, pek hoşlanıp sanki oynadı.

Hemen o anda adamlarımdan birini Tebriz Han'ına, bi­rini İsfahan yoluyla Ali ağa tarafına acele olarak gönder­dim. Böylece göğsümüz ferahladı, içten zevk duyup, scnra Rûmiye'de zevk ve safâya meşgul olduk.

Bir gün lâf arasında Han:

—Ey canım Evliya... Lütfedip menimle (benimle) yah­şi danış eyle.. Dâima bu Kayser'i zemin şahları (Osmanlı pâdişâhları), vezirlerini kırup (katledip) köklerini keserler, pes, ne içün vezir Kara-Mustafa Paşa, Hezarpâre-AhmedİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.