FANDOMEÇS/7/30 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/32


paşa, Hanya fâtihi Yusuf Paşa, Salih Paşa ve koca vezir ve benzeri birçok vezirleri katlederler? Bilhassa şimdi emsalsiz İbşir'i niçün katledip kellesini yere yuvarlar? Öyle bir nam­lı, zamanın kahramanı, dâima muzaffer, yahşiye yahşi, ya­mana yaman bir Osmanlı vezirine nasıl kıyılır? Onun sal­dırı ve kudretinden bütün İran ve Tebriz halkı sonbahar yaprağı gibi titrerdi. Sebebini bir hoşça bildiresin..

Dedi. Hakîr dedim:

—Eğer Han'ım bu âciz kuldan İbşir'in katli sebebini danışık edersen, Hikmet dersini Aristo'dan, şifâ haberini Hazret-i Lukman'dan dinle!

Dediğimde Han «Belî ömrüm, puslarım (kulaklarım) sende olup dinliyorum» dedi.

Hakîr dedim:

—Vaktâ ki Sultan Mehmed Han mührü Haleb'e, İbşir'e gönderdi ve (Elbette tiz gelesin ve Malta adası üzerine se­fere gidesin!) diye mektup yazdı. Mühür îbşir'e varınca,her varan veziri İstanbul'da katlederler, kötü düşüncesiyle,,bin özür ve bahane göstererek İstanbul'a gelmedi. Acem di­yarına bir sefer açıp, Revan kalesi altında, kendisi Murad Han'ın mirahuru iken, askeri kırılıp yaralanıp, ayağı topalolmuş olduğundan, Acemden intikam almak için başkurmandanlık ile Revan üzerine gelmeğe hayli hazırlıklar kap­tı. Sonunda gördü kim, Acem tarafmdan barışa aykırı biriş yoktur. Nihayet bir kere kendisi Van hâkimi olduğunda bu, koyun sahibi Pinyaniş kavmine haber gönderip (Sizin donluğunuzu, sancak ve çöreğinizi çok yidim.. Acem tarafı­nı yağma edip, barışa aykırı bir iş edin... Amma top ve tü­fek atup, davul döverek vurman) dedi. Bu sevinçli haber İbşir'den Pinyanişlilere gelince, canlarına minnet bilüp bir alay aklı gözünde kürtler, hırsızlığa ve koyun sürmeğe baş­ladı. Sizler de İbşir'e arzettiniz. Göz yumdu. Nihayet sizlerde mecbûrsn Pinyaniş kavmi üzerine hücum ve mal ve ko­yunlarınıyağmaya mecbur oldunuz. Asker ve vilâyetini top ve tüfenge tutup, bir çoğunu öbür dünyâya gönderüp, üçyüz neferlerini de esir aldınız. Bunlar da perişan hallerini İbşir'e arzettiler

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.