EÇS/7/31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/7/33

İbşir Haleb'den Pâdişâha arzedip (ben Acem üzerine gideceğim, senden asker ve hazine istemeni) demiştir. Bizim Melek paşa işe vâkıf olunca Pâdişâha (Hâşâ Fâdişâ hım, Acem barışa aykırı bir iş etmiştir. Şayet barışa aykırı bir iş oldu ise kürdler tarafından olmuştur. İbşir'in İstan bul'a gelmesi farz olmuştur. Elbette adam gönderin dediği vakit, derhal postacı ile hattı şerifler gidip (Elbette' Der-i Devletime gelesin. Şâh'ı bakalayup bağlayarak der-i devletime getiresen makbul-ü Hümâyûn değildir.) Emri çıktı. İşte bu emir İbşir'e ulaşınca mecburen der-i devlete geldi. Birgün lâf arasında saâdetlû Pâdişâh, İbşir'e dedi (Bre lala, sana tâ Haleb'e kadar mührü gönderdim. Niçüri diğer vezirlerim gibi on günde der-i devletime gelmeyüp te beş ay eğlendin? Acem üzerine sefer etmek ve Murad Han'ın barışını bozmak istedin. Ve bu husus içün bana birkaç defalar mâruzâtta bulundun. Ve şimdi İstanbul'a geldin. Benim eski vezirlerimi niçün rahatsız edip, para istersin? Niçün Pinyaniş kavmiyle fitne ve fesâd edüp Aceme ülke­mi vurdurdun? ) Âlemin sığmağı Pâdişâh'm bu ağır azar lamasından, askerler, Pâdişâh'ın hatırının İbşir'e kırgın ol­duğunu anlamışlardır. Hemen kullar (Askerler) ayaklanıp {Pâdişâhım, biz bu İbşir paşayı katledeceğiz) diyerek, alıp götürüp, kellesini kesüp At meydanına kodular. İşte İbşir'­in katli sebebi bu fesadından ileri gelmiştir.


Dediğimde, hemen hoca Nakdî: Ey, kurban olayım ey Osmanlı sana... Görür müsün ki İran ile barışı bozmamak içün İbşir gibi tedbirli bir ve­ziri katletti, dedi.

Bu kere Han :

—öyle ise koy, öyle müfsidi, fitne ve fesada çalışan mülhidi katletsün... Osmanlıların eli ve bazusu kuvvetli olsuun.... Her zaman katlettikleri öyle muzur olsun.. öyle ise, İbşir'in katliyle Osmanlı İran'a yahşi hürmet idübdür. Biz İbşir'in korkusundan evimizde rahat edemezdik. İşte ben İbşir'in katlinden sonra yedi iklime şâh oldum. Senden ne


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.