FANDOMEÇS/7/32 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/34

saklayayım, İbşir'in katlini duyduğumuz vakit, Acem diyârında bir gün bir gece şenlik yaptık. Ve çirağanlarla kapı ve duvarlarımızı ışıldandırarak sevindik. enden kasdi olarak sormuştum. doğrusu sözlerin hakikaten ta kendisidir. Deyip, pek memnun oldu.

RUMİYE KALESİNİN AHVALİ

Bu kaleye halk dilinde «Tarak kale» derler. Amma Acem tarihçileri, «Surtalay gazan» derler. Çünkü694 târihinde Mehmed Şam Gazan yaptırmıştır.Moğol kavmi buraya Urmiye derler. Acem milletine (Büyük Rûmiye) derler. bazı Türkistan tarihçileri (iran) derler.

Sonra 932 târihinde Şah Tahmasb genişletti. Sonra Fer-lıad paşa ve Hadım Cafer Paşa ve Tavaşî Süleyman Paşa, i-Cığala-oğlu Sinan Paşa hep imar ettiler. Bütün imaretleri te-jmiz bir su, darı sapı ve kamış kökü ile yapılmış kuvvetli bir kaledir. Bütün kapı ve divarları beyaz çini kireç ile sıvalı ak-kuğu güb güzel bir kaledir Dişleri ve bedenleri yoktur. fHemen baştanbaşa mazgal delikleriyle ve sağlam tabya ve kulelerle süslenmiştir. Batı tarafında'bir demir kapısı var­dır. Kale içinde Han sarayı vardır. Bir de Gazan Camii var, amma cemâati yoktur.

Buğday an'carları, su kuyuları ve üçyüz nefer odaları olup başka han ve hamamı yoktur. Etrafı onbir bin adımdır. Yedi tabya ve dörtgen şeklindedir. Hendekten itibaren dıvar-jrının yüksekliği yetmiş mülkî zirâ'dır. Dıvarının enliliği otuz zirâ'dır. Atlılar üzerindo çevkân oynarlar. Bir büyük hendeği I var. Olgun iistad, bu kalenin yapımına başladığı vakit, evve­lâ hendeği kazmağa başlamış... Çıkan toprağı, çamuruna ve diğer luzümlu yerlere sarfederek hem kaleyi tamamlamış hem de hendeğin derinliğini istenilen derinliğe kadar indirmiş.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.