FANDOMEÇS/7/38 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/40


vallı dervişi katledüp, bütün malını zapteder. Sonra yine Han'ın hiddeti geçmeyüp, Koçka Sultanın da mübarek me­zarını açtırıp, ateşe yakmak için mübarek cesedini çıkarır­ken o azizin mübarek cesedini beyaz billur gibi berrak, pa­muk gibi ter ve taze ve yumuşak görürler. Tokmak-Ali han, «Hay hay, sihir ile riyazet ve perhiz ile şeyh kendisini bu hâle koymuş... Olabilir. Tiz bu şeyhi bir kilim içine koyasız ve kale hendeği kenarına getiresiz» der. Zâlimler, sultanın nâşmı oraya getirüp, b r çok yüzlerce araba yükü odunları yıkıp, Nemrut a'.eşi yakıp, mübarek cesedi ateşe atarlar. Ce-sed ateşe atıldığı sırada (Menem ikinci İbrahim! Ya hay ya hay!) yüksek sesi yedi defa duyulur. Yedi saatten sonra ateş sönüp bir de bakarlar ki, şeyhin cesedinin kemiklerini Ce-nâb-ı Hak bir temiz çocuk şeklinde hâlketmiş. Bunu gören­ler ağlayıp, inleyerek Tokmak hanın yüzüne karşı söverler. Sonra bir alay fukara, azizin çocuk kılığında halk olan kü­lünü alıp, bir kefene sarıp yine musallada nice kerre yüzbin kullar namazını kılup, tevhid ve tezkir ile tekrar mübarek kabrine gömerler. Onun için Kârzuni'nin, evliya menâkibin-de (Koçka Sultanın iki kere namazı kılınmıştır) der ki, buna işarettir. Şeyhin mübarek vücudunun atıldığı yerde ateş sönmeden etrafında çimenler ve sünbüller bitmeye başlar. Ateş söndükten sonra Allah'ın emriyle gül gülistan ve fes­leğen bahçeleri olur. Bugün Rûmiye kalesinin güney tarafın­dan çevgân meydanı yakınında bir ziyafet yeri, gülistandır ki, reyhanları içinden bir atlı geçse görünmez. Bu derece yüksek fesleğenleri olup, kendi biter kendi yiter. Şehir hal­kının sahih inançlarına göre burası Koçka Sultanın külünün düştüğü yerdir derler. Doğrusu, başka yerde böyle fesleğen olmaz. Koçka Sultanın

Başka kerameti:

Koçka Sultanın mübarek naşmı tokmak hanın ateşe gönderdiğini (Kör-Hudâbende Şah) duyup, Kazvin'den kal-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.