FANDOMEÇS/7/46 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/48


şa kardeşi Gürcü Temrest bey ve hakir ve han'm Tebriz'e gidecek on adamı ile Dembüli şehrinden çıkıp, batı tarafa beş saat giderek (Sevindik Han) kasabasına geldik. Derge-zin han'lığmdan azlolunmuş bir ihtiyar han'm bin evli bir kasabasıdır. Buradan yine mâmur köyler içinden giderek al­tı saatte (Aliyar) kasabasına geldik. Bu kasaba, hazreti Ali türbesinin vakfıdır ki, her sene gelirinin surrası Meşhed-i Ali'ye gider. Bu şehir bir yüksek dağın eteğinde olup, irem bağı gibidir. Tam bin evlidir. Bu yüksek dağdan pınarcıklar gelerek ahalisini sular. Bu şehri yapan üstâd satrançvâri na­kış üzere tarh etmekle bütün yolları düzdür. Her yolun iki tarafı uzun çıkar ve başaşağı sarkmış salkım söğütlerle süs­lüdür. Camileri, han ve hamamları, çarşı ve pazarı günden güne mâmur olmaktadır.

Gazi Ramazan Paşa Ziyaret yeri :

Denbüli çenginde şehit olmuş bir yiğit vezir imiş. Bura­da gömülüdür. Oradan yine batıya dört saat giderek Mirza-han kasabasına geldik. Rûmiye hanlarının hasıdır. Beş yüz evli hristiyan köyüdür. Bir kilisesi ve birçok bağları vardır.

Oradan altı saatte Rûmiye şehrindeki konağımıza gelüp, han ile zevk ve safâya başladık.

Nice ziyafetlerde hesapsız ihsanlar aldık. Adı geçen gün­de Van'a giden adamlarımız gelüp, yirmibin koyunun paşaya ve bizim koyunlarımızın vekilharca teslim olduğunu ve di­ğer eşyamızın dahi adamlarımıza verildiğini bildiren sevinç mektupları geldi. Bizler de Han'dan izinli, Tebriz vilâyetine gitmeye hazır olduk.

Han, hakiri tek ve tenha yanma çağırup:


«ömrüm, sen benim can beraber biraderimsin. Lütfedüp, Tebriz hanı yanında dizdize oturduğunuz vakit her konuşuşunuzda beni Hana iyi tamtasın.»


İÇ LİNKLER Edit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.