FANDOMEÇS/7/48 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/50

ze oturdular. Hemen hakir ayağa kalkıp, gelen eşikağasmm yanma varup, eslâm vererek: —Ağar, safa geldiniz, hayır mukaddem.

dediğimde hakire ayağa kalkıp, elimi eline alıp, yanma aldı. Hakir:

—Ağam bu ne haldir?

dedim. Ağa: —Her ne hal ise... sizin kayser toprağı şahmın (Pâdi­şâhın) Van vezirinden oldu ki, sizin Melek-Ahmet paşadan Güzelce Şah'a mektuplarla bir eşik ağası gelüp ,(bu Hanbarışa aykırı iş işleyüp pinyanişlilerden kırkbin koyun sü­rüp, bu kadar adam helak olup, Pinyaniş ülkesini yağma et­ti. Ya bu koyunlar şahımın sayesinde tahsil edilip, bütün sahiplerine iade olunur, yahut serdarlığımız hasebiyle bizim Rûmiye ülkesini vurmamız iktiza edüp, sulha aykırı iş şa­hım tarafımdan olmuş olur) diye vezirinizin mektupları ge­lince yüksek mertebeli şah, beni bu Han'ın yakalanıp bağ­lanmasına memur eyledi.

diye cevap verdi. Hakîr:

Bre canım !Kurban olayım sana, Yahşi Ağam! Ya ben kırk gündür burada kırkbin koyunu tahsil edüp, Pinyaniş kavmiyle barış yaptırıp, bu Hanın ve Pinyanişlerin ellerine ibra ve iskat hüccetleri alıp verüp, kırkbin koyunu bizim şa­nı yüksek Van vezirimize gönderdim, işte bu şehir mollası­nın şer'iye mahkemesince yazılmış senedidir. Ona bir kerre bakıla. Ve koyunların tahsil olunduğunu güzelce şah, eşiğine giden ağamıza ve Tebriz hanına bildirmiştim ki, Güzelce Şa­ha bildireler, diye mektuplar yazdım, dediğimde ağa:

Beli! Ben şahın fermanmı ahp, bu tarafa gelriken İs­fahan'dan iki Konak çıktığım vakit, bu hanın ulakları ile senin mektuplarmı Şah eşiğindeki ağanıza götürürlerdi. Ben ondan evvel çıkmıştım.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.