FANDOMEÇS/7/51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/53

vakfı imiş... sonra bu diyara Acemler istilâ edince yine imam Rızâ'ya vakfettiler. Geniş bir sahrada irem bağlı, üç bin ev­li, kelenter ve mihmandara, mütevellili bir çok camili, han ve hamamlı, kâfi miktarda dükkanlı büyük kasabadır. İmam Rızâ Makamı Ziyaret Yeri:

İmam Rıza (R.A.) cennete benzeyen Bağdad'dan Hora­san'a 'giderken bu kasabanın suyu ve havasından hoşlanıp, biraz oturup ibâdet eder. Hâlâ bir çok şah ve Han'ların imâ-retleriyle mâmur olmuş büyük bir tekkesi vaıdır ki, anlat­makta dil kısadır. İçinde üçyüz adet baş ayak açık, derviş­leri vardır ki, her biri tir bağın ve bir ağaçlığın sünbiilüdür. Mutbağmda seksen kadar anbarları var. Her gün gelip ge­çene pilâv, herise ve ekmeği boldur. Zavallı Han'ı buraya gö­türdük. Ziyaret edince «Ahdim olsun bu dar girdaptan kur-tulursam buraya bir altun kandil yaptırayım» diye vaad ey­ledi. Doğrusu oranın nice bin adet san'atlı asılı avizeleri /ar­dır ki, her biri.birer Han ve Şahın yadigârıdır. İmaretinde Şah Tahmasb'ın bir kazanı var. İçine bakır ayak merdiven­le inüir. Aşure günü içine otuz sığır koyup, pişirerek fuka­raya dağıtırlar. Bu hakîr, bu makam-ı Razâ'ya kendi arzum­la yüzümü sürdüğümde hatırıma şu beyit geldi. Dıvarma yazdım:

Ya Resûli Rızâyı hak içün

itşefaat hakkın rızasına sen


Oradan yine kuzeye beş saat giderek (Şah Nebim) ka­sabasına geldik. Selmas Hanlığı hükmünde bir geniş sahrada binyüz evli, 'bağ, bahçe, han, hamam ve elli kadar dükkanlı kasaba gibi bir güzel köydür. Halkı şahsevenl erdir. Buralar fazlasiyle ekin ocağı olduğundan ahalisi Dehkânîlerdir. Akar suları buldur.

Buradan yine üç saat kuzeye giderek Bihor kasabasına geldik. Ferahlık verici çimenlik bir sahrada, Selmas Hanlı-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.