FANDOMEÇS/7/70 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/72

ğit vezir, Canbolat-zâde Hüseyin Paşa, hiç korkusuz bütün cephane ve topları, çadır ve ağırlıkları zaptedüp, Acemden yirmibin kelle ve üçbin diri Kızılbaşları Bitlis Han'ı Ziyâüd-din Han ile bir büyük alay yaparak Van'a girince Cağala-oğlu hasedinden: — Sen niçün benim çengimde bulnmayıp, başlıbaşma böyle iş edersin?

Deyu haksız yere ol gaazi Canbolat-zâde Hüseyin Paşayı şehîdler zümresine kattı. Daha sonra askerin bozulmasına sebep olmuştur diye Canboİat-zâdeler aleyhinde devlet katı­na hesapsız bilgiler verdi. Bu yüzden daha sonra Canboİat-zâdeler, Halep'de isyan ettiler.

Bu sahrada ikinci defa olarak bozgun:

Bu mâlûmumuzdur ki, Sultan Osman Han zamanında vezir Dilâver Paşa, vezir Halil Paşa, Acem serdarı olup, Acemi barışa razı etmiş iken hakim Osman gaafilin gururu ile kö­tü tedbirine uyup, Tatar Hanı kırkbin yiğit ile Erdebil üzeri­ne öncü asker yapıp, gitmekte... Beri taraftan ordu defter­darı uzağı gören, sonu düşünen Baki Paşa bu işe, hâşâ sikn-rae hâşâ razı olmadı. (Amma kul tedbir eder, Allak takdir eder), Erdebil'de Karcıgay Han haber alıp, seksen bin as­kerle çıkup, dağlarda ve yollarda askerini hazır eder. Bu taraftan rüzgâr sür'atli Tatar askeri Erdebil deyüp, Serav sahrasına ılgar ile gelüp, durur. Dört günlük yolu bir günde almış, atları yorgun olmuş ve kendileri dermansız kalmış... Hemen Acem askeri fırsat bulup, her taraftan (Şâh Şah) diye kılıç vurmaya başlar. Bütün asker dermansız ve mecal­siz iken yine üç saat cenk edüp, sonunda meydan Acemlere kalır. Tatar Han'ı ile ileri serdar olan Bıyıklı - Hasan Paşa, Arslan Paşa, Diyarbekir valisi Mustafa Paşa ve nice beylerbeyi, şahadet şerbetini içip, dünyayı unuturlar. Kara paşa, Elmacı Mehmed Paşa, Mustafa Paşa ve nice yüz beyler esir olup, yirmialtı bin adam, bu uğursuz sahrada şehit oldular.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.