FANDOMEÇS/7/72 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/74

vend'i fethettiği vakit, kâfirler, Hazreti Ömer Efendimizin korkusundan bu Erdebil'i bina ettikleri ve nice hükümdar eline girdiği ve İran şahlarının büyük atası, Şeyh Safî haz­retlerinin bu Erdebil'de gömülü olduğu, bütün imaretleri, şehrin enlem ve boylam dâireleri, hepsi Tebriz Han'ı ile gel­diğimiz ciltte beyan olunmuştur. O cilde bakıla... Amma tu­rada Erdebil Han'ı Avşarlı Ebülfetih Han ile can sohbetleri edüp, bahçe fasılları yaptık. Amma Sultan Osman zama­nında Serav sahrasında Dilâver Paşa, Halil Paşa, İslâm as­keriyle bozulup, Tekeli Paşa ve Bıyıklı Vezir Hasarı Paşa, Aıs-lan Paşa, Diyarbekir beylerbeyisi Şeyhülislâm dâmâdı Mus­tafa Paşa ve daha nice beylerbeyiier şehit olmuş iken ser-dâr-ı Muazzam defterdar Baki Paşanın doğru reyi ile var kuvveti bazuya getirüp, bütün perişan olan islâm askerini toplayıp, bu Erdebil şehri üzerine yürüdükleri vakit, neman Şah tarafından (Burun Kasım) adlı namlı kimse gelüp, bin katar deve yükü zahire ve kıymetli kumaş hediye verüp, «Erdebil, İran'ın bir tekkesidir. Ve Şâh-ı Şâhânın nurlu me­zarlarıdır. O şehri harab edüp, hanelerini toprak etmeyiniz.» diye rica eder. Ricası kabul olunup, getirdiği hediyeler ve zahireler ile serdâr-ı muazzam, müslüman gaazilerini bay eder. Yine Erdebil altına gelüp, durup, çadırlarını diker.


Ahali bu sevinçli hali görüp, Erdebil şehrini tamamen süsledi. Ve şehir içinde gömülü olan Şahların ecdadı, şeyh Safî hazretlerinin ve diğer Şahların türbelerinde ne kadar gümüş ve altın kab kaşak, cevahir, kandiller, kıymetli eşya ve ipek halılar varsa hepsini İstanbul'a götürmüşlerdir. Yi­ne orada ibrahim - Kuli Han elçi olarak gelüp, Ahmed Han asrında (Nasuh Paşa sulhu) üzere her sene Osmanlılara iki yüz yük ipek ve yüz yük tiftik vermek üzere barış yapar. Er­debil şehri dahi üçgün üç gece ışıklandırılıp, şenlikler ya­pılıp, Osmanlı askeri ile Acem askeri Erdebil şehri içinde karış katış olup zevk ve Safalar etmişlerdir ki, hala Erdebil’de o zevk ve sefayı anlatırlar. Çok yakında olduğu için bu Erdebil sulhu hatırımdadır. Bu barış ahitnamesi, Şeyh Safî ülkesinde Defterdar Paşa yazısı ile muhafaza edilmektedir.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.