FANDOMEÇS/7/79 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/81

Kengür kalesi :


Yapıcısı Nûşirvan'dır. Nihavend toprağında Darogalık-tır. Kalesi, bir tepe üzerinde beşgen şeklinde kayadan bir hi­sardır. Amma büyüklüğünü bilemiyorum. Aşağıda bin evli bir varoşu vardır. Cami, han, hamam ve pazarı ve bağları vardır. Çoğunlukla ahalisi Şehrizur Kürdleridir, ve şiîleridir. Buradan Nihavend., saatle bir konaktır. Bu kaleyi 995 (1586) senesinde Cağalaoğlu fethedüp. sonra yine Acemler istilâ et­miştir. Hâlâ yine Acem elindedir.

Bîsütun dağı eteğinde Şâh köprüsünü geçüp, oradan kıb­leye giderek Sürh-bid kalesine geldik.

Sürh-bid kalesi:

Yapıcısı Harun Reşid'in (Kızıloğlan) adlı bir nediminin yapısıdır. Acem lisanında (Sürh - bid kalesi), Kızıl Söğüdlü kalesi demektir. Nihavend toprağında bir söğütlü dağlar için­de bir yüksek tepe üzerinde dört köşe, şirin bir kaledir. Amma küçüktür. Kuzeyinde Nihavend'e açılan bir kapısı vardır. Amma ben içine girmedim. Aşağıda sultanının bağında mih-man olup, İranlı bir pl" sultanı vardır. 140 yaşındadır dedi­ler. Bin askeri vardır. Kadı ve kelenteri, oniki hâkimi vardır ki, İran toprağı şahmın kanunu üzere hükümet icra eder. Aşağı varoşu bağsız, bahçesiz, akarsulu,. üçbin evli mâmur Baharistan kalesidir. Bu da Acem Irak'ından sayılır amma Şehrizur toprağı ile komşudur. Bu şehrin her imareti mev­cuttur. Bu kaleyi dahi Cağala-zâde fethedüp, Sürh - bid adın­da bir sancak yaparak Akra'lı Ali Beye ihsan edüp, sonra bu kaleyi Acem istilâ ederken, Ali Bey şehîd olmuştur. Yol üs­tünde mezarı vardır.

Bu kaleden kalkıp, münasip yol arkadaşlarımızla serseri­ce kâh kuzeye, kâh güneye, doğuya, kıbleye giderek Cenâb-ı Hakkın nice yüzbin çeşit yaratıklarını ve büyüklüğünü göre­rek yine kıbleye doğru giderek Bîsütun dağı kalesine geldik.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.