FANDOMEÇS/7/81 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/83

had deldi) diye yanlış düşünürler. Amma insanın yapabile­ceği bir şey değildir. Bu hakirin kısa aklına göre, Cenâb-] Hak, sanatını göstermek ve kullarına kudretini bildirmek için Nuh tufanında,, denizin dalgalarının tesiri ile bu dağın toprağını Hemedan sahrasına çektirüp, kayanın altını beş bı­rakmıştır ki, görenlerin parmakları ağzında kala.,. Amma tam tepesi büyük bir yaylaktır. Buradaki gülistanlı sular içinde binlerce renkli balıklar vardır. Eski Bağdad halîfele­rinin binalarının eserleri ve maksureleri görülür. Kürd, Türk­men avşarı, Yakaman Türkmenleri, üzerinde yaylanırlar. Ve nice kerre yüzbin adamları ile altı ay safalar edüp, kışın (Dumdumi), (Dümbülî), (Sehend), (Rûmiye), (Selmas) sah­ralarında eğlenirler. Bu Bîsütun dağı hakkında şu kıt'ayı söylemişlerdir.

Felek şeydâ .dil pulâd dâred Besi leylâ ve mecnun yad dâred Zi gûh-ı Bîsütun her gül ki revid zahme-i ferhad dâred Buradan kıbleye meyillice bir mâmur sahra içinde mâ­mur köyleri geçerek meşhur Hemedan şehrine geldik.

Hemedan şehri:

Acem ve Hindistan tarihçileri, bilhassa tarih sahibi Yen-van'm yazdığına göre bu şehrin ilk yapıcısı Şeddad oğlu Cem-şid'dir ki, Bîsütun dağında bir büyük hazine bulup, o para ile o Hemedan şehrini yaptırmıştır. Acem Irak'ı toprağmda büyük bir sahrada olup, büyük şehirdir. Makdisî tarihinde bu şehre Merd-i Cevaz diyor. Moğol lisanında buna (Kalcak) şehri derler. Yunan lisanında (Dârine) şehri derler. Çünkü Bâra şehrinin bir taht merkezi dahi bu Hemedan idi Kürd-ler, (Hemodan) elerler, sulu şehir demetkir. Fakat farsças. Hemedan'dır. Kalesinin etrafı tam dörtbin adım olup, üçgen şeklindedir. Yetmiş kulesi olup, her bir taşı hamam kubbssi


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.