FANDOMEÇS/7/94 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/96

namlı bir kız burada bir köşk yaptırmakla o kerem sahibi kı­zın ismiyle anılıp, Kasr-ı Şirin derler. Yoksa tarihlerde eski adı Kasr-ı Perv*z'dir. Hâlâ Acem-Irak'mda Bağdad'a yakın ve güneyi çöller içinde garip kalmış bir şirin köşk iken karga yuvasıdır. Bu şehir Harun Reşid zamanmda o kadar mâmur imiş ki, bağ ve bahçeleri bir menzil yere varmış... Hâlâ bina eserleri görülür. Timur, harab ve yebab etmiştir. Bu şehir, Kasr-ı Şirin ile Hemedan ve. Hilvan şehirleri üçü sacayağı şeklindedir. Kasr-ı Şirinin doğu tarafında Kavzin şehri ya­kındır. Hâlâ harab olmaktadır. Evvelce müstahkem bir hi­sar ve sağlam bir yapı imiş.. Etrafı tam onikibin adımdır. Hâlâ eserleri görülür. Yirmi yerde kapı alâmetleri vardır.

Burada Bağdad valisi Murtazâ Paşa Hazretlerinin Bağ-dad'dan Decilân arkını temizletmeye gittiğini duyup, bu Kasr-ı Şirin'den doğu tarafa atlanup (atlara binip), ava çık­tık ki, gördüğümüz yerleri beyan edelim.

Evvelâ doğu tarafında (Dokuzolam) adlı temiz suyu, at­lar ile geçtik. Bu Demavendi Elvend nehri Cemcenab dağın­dan çıkup, Diyâle nehrine karışır. Oradan Şattülarab'a akar. Onu geçüp, yine doğuya gidip, Hilvan'a vardık. Bu şehrin yapıcısı Osmanlılardan Süleyman Handır. Sonra Timur ha­rab etmiştir. Hâlâ Bağdad toprağı hududunda has kasabadır. Buradan yine doğu tarafa giderek meşhur Kazvin şehrine geldik.

Eski Kazvin şehri:

Müdekkik Rum tarihçileri ve anlayışlı nüktecilerin söz­leri üzere Hallikân tarihinde, Târih-i Avan da, Târih-i Hatat da, Takvim-ül-Büldan da bu şehrin isimlerini yazmışlardır. İlk ismi Kazvin'dir. Amma Acem zarifleri (Kazbin) derler. Pars nâzikleri (Gazvin) derler. Acem Tülünklüleri, (Kaz-min), Arab şâirleri (Gazmin) şehri, Horasanlılar, (Karmin kasabası), Hind lisanında (Kazımin) derler. Moğol dilinde (Kazmon) denir.. Hülâsa şehir eski olduğundan muhtelif dillerde her birinde başka bir isimle anılır. İlk yapıcısı, Acem


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.