FANDOMEÇS/7/97 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/99

Evvelâ Baytamur eski camidir. Avlusunda bir su akıp, eğer cemâati olup, abdest alsalar bu sudan abdest tazelerler. (Şehristan camii), Abbasî halifelerinden el Muktedir Bil-lahmdır. (Save Han camii), minaresiz .bir aydınlık camidir. Mihrab ve minberi gayet sanatlıdır.. Dihek camii, bu müba­rek camii, Dihek kalesini yapan Abbasilerden Şeyh Dihek Hazretleri yapmıştır. Bu nurlu camide bir rûhâniyet görülür ki, başkalarında görülmemektedir. Bütün ziyaretçilerin vü­cuduna titreme verir, bir Sünnîler ibâdet yeridir. Şiîler dahi bu camiye inanırlar. (Müşk camii), bu cami, gayet büyük olup, Kazvin şehrinin eski hisarına yakın bir ibret verici bü­yük cami idi. Kıble kapısı gayet acâip ve seyri vacip, bir ka­pıdır ki, tarif edilemez Rum ve Acemde bu hakîr böyle bir büyük kapı görmedim. Nice bin hendese ilmi üzerine bina edilmiş hayal mahsulü san'atlardır. Amma geçmiş hüküm­darlar için bu cami içinde bir maksure vardır ki, insanoğlu onu görünce şaşırıp kalır, dil ile tâbir ve kalem ile tasvir ede­mez. Bu nurlu camiin yapıcısı Kazvin şehrinin dördüncü ya­pıcısı Şâh İmadüddin Hazretlerinin kölesi olan (Hama' Yas) dır. Acem tarihçileri bu camiye, bir deve yükü altun sarfo-lundu diye yazmışlardır. İşte bu mübarek cami, öyle cennete benzer bir gönül açıcı ibadethane iken cemâatten garip kal­mıştır. Mihrab üzerinde olan büyük kubbesi göğe baş uzat­mıştır. Bütün kubbeler, her diyarda sirrahi biçiminde yapıl­mıştır. Amma bu yüksek kubbe, dünya gibi yuvarlak ve boş­luğunda o kadar çeşitli kıvrımlar kazılmış ve çeşitli sedef-kâri mermer sütunlarla ve kıymetli taşlarla süslenmiştir ki, adamın gözü kamaşır. Bu hakîr, bu kadar çok seyahatimde bütün eserlere dikkatle baktığım vakit, Budin serhaddinde, Estergon kalesinin iç hısarındaki Kızılelma camii kubbesi ve bir de Kazvin camii kubbesi acâip ve garip eserlerdendir. Güya ki:

Reeynâ câmi-üd dünya cemi an

Velakin mâ reeynâ misle hazâ

Yâni (bütün dünya camilerini gördük, fakat buna üzerini görmedik) beyti bunun hakkında söylenmiştir


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.