FANDOM
EÇS/8/10 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/12


kenarında dolma rıhtım ağaçtan kavi palangadır. Bu bataklı­ğın ayağı, Tasma nehrine karışır. Tahta örtülü evleri, küçük kiliseleri, birçok çarşı ve pazarı vardır. Hatmanı Han'a hedi­yeler getirip, kaleden top şenlikleri oldu. Biz de hemen kah­valtı yapıp göç boruları çalınarak, doğuya doğru çöl içinde bir konak yeri bir anda alıp (Kaposna Dolin ) kalesine gel­dik.

Kaposna Dolin kalesi? :

Doline nehri kenarında olduğundan, ahalisi (Doline) derler. Leh toprağında ve sancak beyi hükmünde üç kat ba­taklık içinde üç palanga hisar olup, üç kat sağlam hendek ile, ada olduğundan cebehâne ve toplarla süslenmiş bir sağ­lam ve kuvvetli kaledir. Kalenin kıble tarafı Tatarların Kırım vilâyetine gider. Amansız çöldür. Ama yine o tarafta Özü nehri kenarındamâ­mur sarı kamış kaleleri vardır ki Kırım diyarına yakındır. Ama bu Koposna şehri üç kat bataklık arasında on bin adet şendire ve tahta ve saz örtülü evleri, yer yer bölme, bölme faydalı küçük çarşıları, kiliseleri var. Doline nehri üzerinde­ki su değirmenleri kenarında kale beyi, Han'a ziyafetler çe­kip, hediyeler verdi. Burada şânı yüksek Han, güzel bir iş yapıp, Leh kralına âsi olan kalelerden alman mal ve esirleri ve Moskof kalelerinden yağma edilen malları ve erzakı, ka­lelerden hediye suretiyle gelen malları, metaları hep Kırım vilâyetine gönderip kendileri Akkirman'da Melek-Ahmed Pa­şa ile görüşmeği kararlaştırıp, bütün askerin üçbin araba metalarını Şirin ve Mansurlu beylerinden onbin adet seçme beylere teslim edip Han, bu Kaposna kalesinde üç dert gün kalacak olduklarından hakir dahi esirlerimi onlarla Kırım­daki Hızır Şah Efendi atalığıma göndermek için Han'dan izin aldım... Bütün Koşdaşlarım ile Han'ın mübarek elini öpüp , beş esir, beş at , bir sa­mur hil’at, beş tüfenk, bir samur yorga at, üçyüz Macar altını yol parası ile, Han ile vedalaşıp Sarıkamış vilâyetine doğrulduk.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.