FANDOMEÇS/8/110 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/112

Anadolu vilâyetinde Hasan paşalı katline ve Yanova gazasına gitmeyip de, Kâğıthane ulufesinde adları üzerine (M - mim.) işareti çekilen sipahileri, memleketlerindeki kethüda yerlerinden istemek için Anadolu eyâletine, îsmâil paşa serdar olup Üsküdar'a çıktı. Yine o gün Kıbleli- Mus­tafa paşa Karaman, Maraş, Sivas ve Erzurum'a serdar olup Üsküdar'a geçti. O hafta Yediyüz Hasan Paşa'lıyı yakalayarak der-ı devlete gönderdiler. Hepsinin kellesi gövdesinden ayrıldı.


Bütün gün görmüş kimseler, bu Hasanpaşalı için (kat­li mümkün değildir) derlerdi. Kellesinin bab-ı hümâyun önünde yuvarlandığını gördüklerinde, Köprülünün uğurlu talihine karşı parmakları ağızlarında kaldı. Sonra Köprülü müstakil veziriazam oldu, devletin gelir ve giderine ehem­miyet verdi. Ocak ve evkaflarda, istihkakı olmayan adam­ları yoklama ile, vazife basma gelmeğe davet etti. Sonunda dörtyüz bin adamın, devlet yağmasından, hakkı olmadığı halde maaş aldığı meydana çıkınca, hepsinin erzakını ke­sip, birçoğunu katlederek istihkaklarını verdi!...


Yedi ayda gelir ve gideri tamam edip, dört yıllık tedahülü (S.B.) kaldırdı. O günlerde Köprülü öyle bir ateş tabiatlı olmuş idi ki, elli yıllık en aziz dostu olan Edirneli - Mehmed efendi'yi, bir sipahi ulufesi için katleyledi. Devlet divanın­da nice yüz adamların terbiyesini verip, devlet işlerini dü­zeltmeğe çalışıp, hakkiyle devlete nizam ve intizam verdi. Fakat her müşaveresini efendimiz Melek -Ahmed paşa ve küçük oda hocası Mehmed efendi ile yapardı.


Melek - Ahmed paşa o asırda ne bir yüksek mevkide, ne de kubbe altında idi. Ancak Afyon Karahisar hassını alıp (S.B:) sarayında Kaya - Sultan ile sohbette iken Kaya - Sul­tan hâmile kaldı. Bütün kapı yoldaşlarımız safa ettiler. Çünkü Sultan her çocuk doğurduğunda ağalara yirmi kese (S. IB.) para sadaka dağıtırdı.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.