FANDOMEÇS/8/112 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/114

onun hemşerisine ihsan et ve onu da haremden çıkararak bir müslümana verip çırağ eyle.»

Paşa bu rüyayı tâbirden sonra Sultan'a her ne dedi ise Sultan hazinedarından beş bin dörtyüz kese getirip bütün yerlerine dağıttı. Hakîr ve bütün iç ve dış ağalarına ihsan olunup bizim hemşire zengin oldu. Sonra paşa ile dışarıya çıkarken uzunca oda denilen yerde paşa söze başlayıp:


«Bu Allanın sırrıdır, sende Allah emaneti olsun. Sakın bu sırrı kimseye duyurma. Allah bilir bizim Sultan çocuk doğururken kanı akar şehîd olur.»

Diyerek ağladı.


Bir gün bizim paşanın Kırşehir'de olan çiftliğinden kırk yedi bin koyunu, üçyüz kısrağı, üçyüz yetmiş adet darvana develeri, on yedi katar katırları »Hasan paşa malıdır» diye devlet nâmına zaptedilmiş. Bu haber geldikte paşa hemen Köprülü'ye varıp


«Sultanım, benim kırk yedi bin koyunumu, bu kadar at, deve ve katırlarımı Hasan papa malıdır diye zaptetmişler.»

Dedikte Köprülü :


«Melek kardaş.. Sen bir müslüman adamsın. O koyunlar Hasan paşanın değil midir?»


Der. Paşa :


<<Belî, ben vezir iken 1060 (1650) tarihinde Hasan paşa­yı Türkmen ağası ettim. O zaman kalemiyeme karşı bana on bin adet şakağı ve Beziki koyunu vermişti. Geride kalan benimdir. Onlar da on yıldan beri benim malımdır.»


Deyince Köprülü:


«Küllü şey'in yerciu ilâ aslihî = her şey aslına döner» anlamınca bunlar, aslında Hasan paşa malı imiş, yine güzel bir şekilde koyunla­rı Hasan pasa nâmına alıp pâdişâha bildirdik. Buna artık çare bulun­maz. Üstüne düşmeyin.»

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.