FANDOMEÇS/8/120 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/122

Diye feryat ettiyse de Köprülü feryadına bakmayıp:


«Haremeyn dolabı emniyetli bir yerdir. Biz de kızı için bu mal­ları alıp muhafaza ederiz!»

Deyu cevap verip «kaldırın cenazeyi» diyerek, merhume sultanı kaldırtıp Eba Eyyüb-el Ensâri camiinde yüzbin adam feryad ederek namazını kılıp, imâm iskelesinde bostancı-başı kayığına cenazeyi koyup bütün ulema, vükelâ, salihler ve vezirler, bin adet kayıklara bindiler. Ve tevhid ile (S.B) ka­yıklar Kaya'yı götürdüler. O sırada hatırıma, yirmi sene ev­vel olmuş bir sergüzeşt geldi:


«Melek-Ahmed Paşa Kaya'yı aldı. Zifaf gecesi Kaya Melek'i yanı­ na uğratmadı. Bir kere de paşanın sakalının bir yanını yolmakla pa­ şa, sakalı tamam oluncaya kadar beş ay kubbealtına gidemedi. Neti' ce, meğer melun musahibeler, müneccim ve ceffarlar (S.B.) güya sultanın taliine bakarak: (Sakın sultanım, sen Melek'ten hamile kal­ ma.. Sonunda onun zararını çekip doğururken şehîd olursun) diye zavallı sultam korkuttuklarından paşayı yanma uğratmayıp tam yedi yıl kuru cerime çekip sultanın yanına varamadı. Bir gün valide sul­ tam: (Kayam, sen hiç doğurmazsın. Paşan kubbealtmdaki mansıbına gitmiyor. Niçin hamile kalmazsın?) diye kendisini azarlayıp Melek Paşa ile yüzleştirir. Paşaya her bakımdan valide müsaade etmekle o gece Kaya Sultan hâmile kaldı. ,

Ondan sonra Kaya Sultan dokuz ay on gün sonra dünyaya geti­rip ne öldü, ne de yüzünün nuru bozuldu. Sonunda paşaya muhabbet «dip bütün fesadcı musahibeleri meclisinden koğarak hep sohbeti paşa üe idi. Ama sonunda, evvelki tahmin sahiplerinin sözü üzere Melek'den hâmile kalıp doğururken şehîd oldu.»

Bu sözler kayıkta hatırıma gelip, bunları paşaya anla­tınca paşa:


«Beli, öyle oldu. Bu bir Allahın sırrıdır ki değme değerli üstad-lar bunu anlayamazlar. Doğrusu onyedi yıldan sonra şimdi şehîd olup gitti. Ah Kaya Sultanım, efendi ! velinimetim canım!»

Diye zavallı Melek Paşa ağlayarak Bahçekâpısına vardı. Oradan nice bin adam tabutu omuzlarına alıp tâ Ayasofya

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.