FANDOMEÇS/8/127 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/129

dimdi. İşte şimdi eseri görüldü. Bunda iş yoktur. Ata binen, kılıç kuşanan yiğitler arasında böyle olur. Tiz Çekmece ka­dısı ile tâibini çağırın!


Deyince, kadı gelip keşfeyledi. Bütün hasır olanların şahitliği ile «evvelâ hazinedar hişt ile Evliyâ'yı vurduğu, Evliyâ'nın da kılıcı ile onu vurduğu, olayın bundan ibaret ol­duğu budur» diye şahadet ettiklerine dair şer'î hüccet yazı­lıp verildi. Hazinedara ve hakire cerrahlar üşüşüp timara başladılar. Paşa, hakiri konağına alıp bile yatıp bile oturduk (beraber yatıp beraber oturduk).


Sabahleyin erken tuğlar Silivri'ye doğru gitti. Hazine­darı gemi ile İstanbul'a göndermek niyetinde iken Köprülü vezirden paşaya:


«Tiz, Evliyâ'yı bana gönderesin. Sen onun kıymetini bilmezsin ve bir hizmetine koşmazsın!»

Deyu mektuplar geldi. Paşa hakire yüzelli altın yol pa­rası verip, berat ve mektuplar vererek kölelerimi ve elbise­lerimi hazinesine alıp:


«Evliyam, birkaç aydan mı veya günden mi, Bosna diyarına gele­sin!»

Diye hayır duâalar edip vedalaşarak gitti. Hemen mü­başir ağa bu hakiri Çekmece'den dışarı atımdan indirip bir beygire bindirerek, at karnından ayaklarıma bukağı vurup bağlayarak Köprülü huzuruna götürdü. Hazinedarı dahi tes­kere ile götürdüler. Hemen hakîr Melek Paşanın hüccet ve mektuplarını verdim. Okuduktan sonra:


— Evliya, sen elem çekme.. Fakat sen ölürsen hazinedar sağ kalırsa onu öldürürüm. Hazinedar ölecek olursa bu hüc­cet ile sana ölüm yoktur. Ama Evliyâ'yı yeniçeri ocağında habsetsinler. Tâ ki cihan kaç bucaktır bilsin!


Buyurdukta hazinedarı ve hakîri dışarı çıkardılar.Hahîri muhzır ağa odamıza götürüp orada yirmi gün hapis yattık. Allaha hamdolsun hazinedar o vartadan kurtulduk­ta, hakîr yine Köprülü huzuruna varıp el öptüm. Köprülü:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.