FANDOM



EÇS/8/129 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/131

gece yarısı nice çadırlarda hazin bir ses ile tevhid ve temcid (S.B.) "okunup ibadet olunurdu.


Sabahleyin erken padişah divanı olup otağ önünde Kûs-u Hâkaanilere tokmaklar vurularak eyâlet eyâlet şer'î hüccetler ile, Celâliliği sabit olmuş kimseleri müfettiş paşa­lar yakalayıp gönderdiklerinden küsler önünde divandan sonra nice yüz adamlar sürüklenir, tertip üzere cellâtlar bu. kadar Allah yapısını (insanları) dizip ateş saçan kılıç ilet bu vücutları dilim dilim eylerdi. Âdetta:


Cellâd-ı felek boynun urub bir nice şahsın

Gördüm kafesi başka yatar, başka kafası

beytine uyardı. Üsküdar bu şekilde insan nâşlariyle donatı­lırdı.


Birkaç gün içinde Üsküdar insan kanı ile laleliğe dönüp,, teaffün ile kötü kokudan divan erbabı rahatsız olmağa baş­ladılar. Kanlar üzerine konan sinekler, çadırlarda rahatça oturanların üzerlerine konup herkesin elbise ve destarını kana bulardı. Tabiat sahibi olanlar, kötü kokudan ve sinek­lerin hücumundan yemek yiyemezlerdi, islâm ordusu üzeri­ne o kadar sinek musallat oldu ki öğle vakti ateş saçan gü­neşin tesirine engel olup, güneş ışığını birden men ederdi. Bu üzücü hal yedi günden sonra bildirilince insan nâşlart için kuyular kazılıp beşer altışar kesilenleri kuyulara doldu­ruldu. Nihayet kuyu kazmaktan da usanılıp Asesbaşı ve di­ğerleri, nâşları arabalara yükleyip Haydarpaşa bahçesi önünde denize dökerdi. Nihayet bununla da baş edemeyip mahkûmları, divanda muhakemesi, görülenleri, Kavak iske­lesine gönderip orada katletmek tedbir edildi. Her gün Ka­vak iskelesinde yüzlerce adam öldürülürdü. Hattâ bir gün. bir garip yiğit cür'et edip, eli bağlı iken seğirdip cellâdın birine öyle bir tekme vurdu ki, hemen cellâdın göğsü dışarı çıkıp, bağırsakları ayağı önüne döküldü. Bunun üzerine yi­ğit diğer cellâtlara da hücum eyledi ise de, ne çare ki eli. kelepçeli!. Hemen zavallı'kendini deryaya vurup batıp bo-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.