FANDOMEÇS/8/142 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/144

gemileri tâ İznik'e yanaştırmak istemiş.. Arabalar ile beş al­tı konak yerden çeşitli meta, kereste ve odunlar gelmiş ise de, o sırada Rumeli tarafında Varadin kalesi gazası açıl­makla, bu çok "güzel teşebbüsten çaresiz vaz geçilmiştir. Eğer bu proje olaydı, İznik şehri ticaretgâh iskele olup, eski çamurluğunu bulur ve o sayede uzunca olan Gemlik kör­fezi de mamurluk devrine girerdi.


Gemlik ziyaret yerleri:


Şehir dışında (Bali Efendi), (Şeyh Şecah Efendi): Eş­ref Efendi-zâde halifelerinden olup yedi kere Cenab-ı Hak­kın kendisine göründüğü rivayet olunur. (Celeb-Mehmed Efendi): Rumelinde Arnavud Belgradından çıkıp, matema­tik ilmini öğrenmek isteyip, halk ile temastan kaçınarak, dünya çirkefi mansıplarını terketti. Ve tznik şehrinde Eş­ref-zade Çelebi ile sohbet ederek, bütün bütün dünyayı terk etti. Bu Gemlik bağları içinde bir yer altında hâlâ tek başı­na yaşamaktadır.


Buradan kıbleye giderek Filedar dağını aşıp (Filedar kalesi) ne geldik. Bir küçük harap .kalep olup, Bursa sahra­sına ve Ulufer (Nilüfer) suyuna bakar. Bazı Rumlar bura­da ipek kozası yetiştirirler. Buradan kalkıp dört saat Bursa sahrasında .giderken Nilüfer nehrini atlarla ayaktan geçip kıbleye doğru giderek meşhur Bursa şehrine vardık.


Bursa sahrası içinde Köprülü vezir-i âzam dairesinde çadırımızla kaldık. Saadetlû padişah Bursa'ya gelmeyüp sadrâzamın çadırları kurulmakta idi. Ertesi gün saadetlû hünkârın geleceği kat'ileşip bütün küçük, büyük, eşraf ve ayan karşılamağa çıkıp caddenin sağ ve soluna bir gün evvellinden insanlar doldu. Şehir içinde, cadde üzerinde olan dükkânlar onar kuruş kira ile tutulmuştu, Ertesi gün, Allahın büyüklüğü, deniz gibi askerle bizzat pâdişâh görününce esnaf ve sanatkârlar bir saat yerden tâ pâdişâhın çadırınaİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.