FANDOMEÇS/8/143 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/145

gelinceye kadar sağ ve solu şib ve zerbaf diba, kemha ve daray, kadife ve çarkap yastıklarla döşediler ki dillerle tarif» olunamaz. Sanatkârların kendi hesapları üzerine (yirmi kese, az bulunur kıymetli kumaşları pâdişâhın atının ayağına serdik) diye öğünürler.


Pâdişâhın önünde bütün vezirler ve divan erbabı, Köprülü alayiyle iki saatte güçlükle geçtiler. Sonra sipahi, askeri, iki saatte geçtiler. Yeniçeriler dahi iki saatte, pâdişâh alayı büyük ihtişam içinde tam bir saatte sekâh makamında mehterhane ve hakanı kûslar çaldırarak geçtiler.'Bu alayın önünden sonuna varıncaya kadar tam yedi saat geçip saadetlû pâdişâh gelüp çadırında oturunca, Bursa kalesinden top şenlikleri olup yer ve gök titredi. Sonra kûslar çalınarak padişâh divanı oldu. Nice yüz adamların dâvaları kadı-asker huzurunda görülüp, ilişikleri kesilip, düşmanlıkları hal olunarak herkesin hakkı yerine getirildiKûslar önünde yüz yetmiş adet mahkûm adamları cellâtlar üç sıra dizip, iki baştan kılıçlar vuruldukta kılıç şakırtısı göklere çıkardı. Kara-Recep Bölükbaşı adında bir bahadırı, beş altı cellât zor yıkabildiler.Divandan sonra saadetlû pâdişâh çadırının ard kıpısın­ dan yukarı ve iç kaledeki büyük atalarının tamir olunmuş saraylarına gitti. Oradan Emir Sultan, Abdal Murad, Zeyn Hâfî gibi belli ziyaretleri birer birer ziyaret edip (Pınarbaşı) denilen mesirede kendi hâs nedimleriyle renkli çadırlarında zevk ve safa ederken Diyarbekir' de Mürteza Paşa, Can Mirza Paşa, Tatar Ahmed Ağa, Kürd-Osman ağa, Kadri Ağa, Şam Ağası Kör-Abdüsselâm, Kade Kethüda çerkezi, BektaşAğa Ömer'i gibi Celâlîlerin başları gelüp Pmarbaşına âlemeibret olmak üzere dizildi.


Bir gün bağlar içinde yeniçeriler ile (Hısım-Mehmed Paşa} Arnavutları çenk edip birkaç yeniçeri ve birkaç Arnavuk sekbanları ölünce hemen vezir-i âzam Arnavutları silâhlanıp yeniçerileri kırmağa giderken, Köprülü'nün iç ağa-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.