FANDOMEÇS/8/144 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/146


ları ve Muhzır ağa yeniçerileriyle binip Arnavutları bulduğu yerde kırmağa emir vererek fitneyi bastırdı. Az kaldı ki bir fitne ola..

Burada Köprülü'nün oğlu Ahmet Beyi (Fazıl Ahmed Pa­şa) sıtma tutup hava almak için Keşiş dağı eteğinde Kadı yaylasında çadırlariyle durup safa ederdi. Bir gün hakir da­hi dergâh-ı âli kapıcıbaşısı Defterdar-zâde Mustafa Bey ve hünkâr kapıcıbaşısı musahip Mir Mehmed Ağa ve nice ma­arif erbabı ile Keşiş dağında Köprülü vezirin oğlu Ahmed Beyin hal ve hatırını sormağa gidip beş saatte (Kadı yay­lası) na vardık. Burada Köprülü-zâde Ahmed bey, çadırları, yükleri ve adamlariyle oturuyordu. Huzurlarına varıp hal ve hatır soruştuktan sonra, bizler dahi Ahmed Bey çadırı ya­nında çadırlarımızı kurup tam bir hafta orada kaldık. Allah bilir, o kadar zevk ve safa ettik ki, bu derece felekten gün çalmak mümkün değildir. Burada dört saat yokuş yukarı çıkıp Sobran yaylasında çadırlarımızı kurduk. O kadar alabalıklar avlayıp yiyerek ruh kuvveti bulduk. Sünbül, altın renkli lotyalar koparıp güzel koku ile dimağımızı kokulandırdık. Buradan atlarımıza binip beş saat yokuş yukarı çıkarak (Bakacak yaylası) na geldik. Burada da çadırlarımızı kurup Filedar sahrasındaki ağaçlık, bağ ve bahçeler, bütün köyler buradan pek renkli bir şekilde görünüyordu. Buradan yine atlara binip iki saatte (Süleyman Han Pınarı) denilen yere geldik. Burası buz parçası gibi soğuk bir su kaynağı olup insan, içinden iki üç taş çıkaramaz. Bu derece soğuktur. Buradan kalkıp iki saat kestaneli dağlar içinden geçe­rek (Cihannüma kalesi) nde konakladık. Tâ tepesinde asla kar duramaz. Rüzgâr şiddetinden belki insan bile duramaz. Bu kaleden aşağıda nice bin yıldan kalma kar yığınları içinde (âb-ı Zülâl)denilen (Kar Böceği) bulunur. Burada İstan­bul'daki Yenicamiin altın yaldızlı minareleri görülür.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.