FANDOMEÇS/8/145 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/147

Yedikule, Tekfurdağı, Gelibolu, Doğuda Kütahya şehri, Tav­şanlı kasabası, ve diğer beşer altışar konaklık yerler bura­dan ayna gibi görünür. Buraları esasen daha evvelki birinci ve ikinci ciltlerimizde mufassal ve mükemmel şekilde yazıl­dığından buraya daha fazla yazmaktan vaz geçiyoruz.


Buradan iki günde yine Köprülü-zâde Ahmed Beyin ya­nına geldik. Derken bir hatt-ı şerif gelüp okundu:


«Sana Erzurum eyâleti ihsan olunmuştur.»

Diye Ahmed beye müjde çıktı. Hemen Ahmed Bey (Ka­dı yaylası) ndan altı saatte babası Köprülü'ye gelüp saadetlü pâdişâh kendine bir samur hil'at ile, Erzurum eyâletini vezirlik ile sadaka etti. Evvelce üzerinde Mevleviyet (S.B.) pâyesiyle Dersiâmlık rütbesi vardı. îşte bu suretle Ahmed Bey, Ahmed Paşa oldu ve mükellef ve mükemmel adamla-riyle Erzurum'a yöneldi. Hakir kendisi ile vedalaşıp Köprü­lü vezir ile Bursa'da kaldık... Yine Celâlîlerin her diyardan gelenleri katlolundu. Bursa'da bu suretle yetmiş gün zevk ve safa edip durduk. Bu sırada Bozcaada muhafızı Şayka Yeniçeri ağası Söhrab Mehmed Paşadan «Bozcaada ile Boğaz hisarlarını zaptetmeğe düşman geliyor» diye arz ve mahzarlar gelince, saadetlû pâdişâh bütün divan ayanı ile meşveret ederek tuğlar kaldırılıp Boğaz hisarlarına yöneldi.
BURSA'DAN BOĞAZHİSAR'A GİTTİĞİMİZ


O anda Mudanya iskelesinde demirli olan Kapudan-ı Derya Köse-Ali paşaya Donanmay-ı hümâyun ile Boğazhisar'a gitmesi ferman olundu. Ertesi gün saadetlû padişâh dahi Bursa’dan kalkıp batıya giderek Çekirge sahrasına gel­dik. Buradan da (Kete kalesi) ne geldik.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.