FANDOMEÇS/8/149 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/151


Mihaliç şehri vasıfları:

Tepe üzerinde, Mihaliç boğazı ağzında, Arnavut köyün­den içeride, on dört mil yerden tâ Mihaliç'e gelinceye kadar altı adet harap kaleler vardır ki 735 (M. 1334) tarihinde adı geçen kaleleri Orhan Gazi fethinden sonra harap eylemiştir. Hâlâ bina yerleri görünür. Ama şimdi şehirde mamur kale yoktur. Bursa sancağında olup hâkimi pâdişâh hassı emini­dir. Yüz elli akçelik şerif kazadır. Serdarı, kethüda - yeri, emin tarafından subaşısı, muhtesibi, şeyhülislâm nakibi, ayan ve eşrafı vardır. Malları az olup, şehrin havası da çok sıcak olduğundan âdeta yazdır. Onun için çoğu ahalisi san benizli olup güzelleri azdır.


Şehir bir yüksek vadide olup evleri hep kıbleye bakar. Altlı üstlü, ikişer kat kârgir duvarlı, kiremit örtülü mamur evlerdir. Camilerinde çarşı yakınında (Karacaahmet Paşa camii) meşhurdur. Mamur mescitleri, ilim ocağı medrese­leri vardır. Tekkelerinden (Karaca-Ahmed tekkesi) ulu bi­nadır. Birkaç kârgir hanları var. Çarşı içindeki hanı, hep­sinden mükemmeldir. Hamamlarından, çarşı içindeki hep­sinden aydınlıktır.


Çarşı ve muayyen günde pazarı, yüksek kahvahaneleri vardır. Bostanı yoktur. Lisanları koyu Türkçe olup kendileri salih kimselerdir. Ayanlarından (Frenk Ağa) meşhurdur.


Bu şehre Mihaliç denmesinin sebebi, Gazi Mihal beyin fethi olmasıdır. Mihaliç şehri, Hıbat gölü ile Manyas gölü arasındadır. Mihaliç kavunu gayet meşhur olup «Deli Reis» adlı kavunu güya bengi şekeridir. Kol kalınlığında yağlı yı­lan balıkları olur.


Ziyaret yerleri :


(Gazi Karaca Paşa) ziyareti, (Rum Kuş Paşa ziyareti), (Şer'at-el-islâm) şârihi Seyid Ali-zâde efendi ziyareti... Ka­raca-Ahmed, Delice Baba, Sarıca Paşa, Himmet Efendi zi-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.