FANDOMEÇS/8/156 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/158

lisi Türk olup yörük ve Ermeni de vardır. Çarşı ve pazarı küçüktür. Buradan batıya gidip (Kara Biga) toprağına gel­dik.

Kara Biga toprağının vasıflan:

Evvelâ burayı fetheden Sultan. Alâeddin beylerinden Bayboğa adlı namlı kimse olup Osmanlı atalarından Ertuğrul Gazi ile buraları vurmuşlardır. Rumların elinde iken adı (Klupiga) idi. Sonra 766 (M. 1364) tarihinde Sultan Murad Hüdavendigâr, Rumlardan burayı cebren alıp yer yer bazı yerlerini harap etmiş ve adına da (Kara Biga) demiştir. Hâlâ kalesi harapça olup altıgen şeklinde, köşe köşe bir sarp rıhtım bina bir kaledir. İçel olduğundan dizdarı, cephanesi ve neferleri yoktur. Hâlâ Sultan Süleyman kanunu üzere derya kaleminde ve Kapudan Paşa hükmünde olup hâkimi sancak beyidir. Pâdişâha beyinin hassı (312088) akçedir. Beş yüz adet cebelileriyle esefere eşer (gider). 6 zeameti 14 timarı, başka alay beyisi, çeribaşısı, yüzbaşısı var. Şehir bir alçak dağ eteğinde, geniş yer olup bağlı bahçe­li mamur ve güzel bir kasabadır. Evleri eski tarzdır, kârgir ve kiremit örtülüdür. Çarşı içindeki câmii kurşun örtülü cemâ­ati çok bir eski camidir. Altı adet çocuk mektebi, mükem­mel tekkeleri var. Hamamlarından Leysî-zâde Efendi hama­mı havası gayet hoş, eski tarz bir aydınlık hamamdır. Çar­şısında bütün sanat erbabı vardır. Ahalisi Türk ve yörüktür. Fakat temiz, garip dostu, hanedan sahibi adamlardır. Elbiseleri çuha ve tekfurî bezden kaftan giyerler. Kadınları beyaz örtü bürünürler. Çarşı ve pazarında asla avret yok­tur. Su ve havası gayet lâtiftir. Beğenilen şeylerinden bağ ve bahçelerinde unnab ağacı dünyayı tutmuştur. Unnab mevvesi gavet meşhurdur. Bu şehir unnab suyu kullandıkla­rından Hunnak ve diğer boğaz hastalığı olmazlar, Ziyaret yerlerinden şehir dışında (Leysî-zâde) ziyareti meşhurdur.. Eser sahibi, eksir sahibi bir zat imiş.

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.