FANDOMEÇS/8/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/168

zel kaledir. İç ve dışı, kapı araları silâh alayı ile dolu, etra­fında kesme derin hendekleri var. Kapısı iki kat ve demir­dendir. Hisar içinde epeyce giremit örtülü evleri var. Dizdarı, kethüda, imâm ve müezzin evleri mâmurdur. Cebehânesi, anbarları, su yolları, bir hünkâr camii var. Etrafı bin adım­dır. Topları gayet şahane olup tâ Eşekadalarını döver. Melek-Ahmed Paşanın yaptırdığı kalede de uzun boylu toplar vardır. Bu taraflarda yeldeğirmenleri dahi vardır.


Varoşunda ondokuz adet küçük, büyük kiliseleri var. Ahalisi çoğunlukla Rumdur. Liman yakınında han ve bekâr odaları var. Limanı kapalı liman olup altmış parça patrona (S.B) gemi yatar. Venedikliler çok güzel temizlemişler.


Bozcaadanın hâkimleri :

Her sene Bursa ve Biga sancakları beyleri gelip zeamet ve timar erbabı ile ikibin askeri muhafaza eder. Kale diz­darı, kethüdası, çavuş, mehter-başısı, kale neferleri ve liman reisi vardır. İstanbul tarafından bir oda yeniçeri ağası, baş çavuşu, kâtip ile bir oda cebeci, bir oda topçu ve dergâh-ı âli çorbacıları ve oda-başıları her an hazır durur. Şeriat tara­fından yüzelli akça pâyesiyle büyük kazadır. Sipahi kethüdâ-yeri, muhtesibi, bac memuru vardır.


Bozcaada'yı bir iyice seyir ve temâşâ ettikten sonra er­tesi günü muhafız Söhrab-Mehmed Paşa avdan gelip hakir­le buluşarak pâdişâh emrini ve Canbolat-zâde Çakırcıbaşı mektuplarını alıp okudu. İçindekini anlayınca «emir pâdişahımındır!» deyip, kendisinde bulunan on tazıyı, on öğretil­miş köpek zağarları, yedi adet doğanları verdi. Ada muhafa­zasında olan alay beylerinden ve zeamet erbabından yirmi tazı, onbeş dolaş, tola?, sunar ve arayıcı zağarlarla, beş adet şahin ve zağanos, balaban ve toğan bulup, mektuplar yaza­rak hakire bir kese nal parası ve adamlarıma yüzer kuruş ve birer çuka verdi. Ertesi günü bütün doğan, tazı ve zağar­ları, tımar sahiplerine verip paşa ile vedâlaştık. İskele ba-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.