FANDOMEÇS/8/16 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/18


Aşağı varoş :

Fırdolayı dolma rıhtım çit palangadır. Etrafı conkul ve derin hendektir. Gayet sarp büyük varoş olup akan nehir ile çevrilidir. Bu kale, hududun sonu olduğundan Tatar askerini hisar içine komadılar. Ama canlı kiliseleri görünüyordu.

Buradan yine kıbleye yedi saat ormanlı, çayır ve çimenli mâmur yerlerden gidip Şehrot kalesine geldik. Leh kralı top­rağında olup, hâkimi onbin askerle Han'a alay gösterip kale altında ziyafetler verdi. Elli araba hediye getirip kaleden de top şenlikleri ettiler. Balyemez büyük topları, pek çok cebehâneleri vardır. İç kalesi bir tepe üzerinde beşken şeklinde küçük bir hisardır. Aşağı varoşu baştan başa ağaç ve büyük palangadır. Etrafı sulu ve bataklıklı hendektir. Tam yirmi adet canlı kiliseleri, beşyüz kadar dükkânları, yedi adet ağaç­tan hanları, bahçelerinde üzümü, eriği, elması, armudu var. Şehrot kalesiyle Boğdan'ın Yaş kalesi, Bender kalesi, Soroka kalesi, üç sacayağı kolları üzerinde olup, ara yerleri birer ko­naktır. Bu kalenin altından da kalkıp kıbleye giderken Turla (Dinyester) nehrine rastgelerek, kenarından yedi saat gidip bir anda, hazır baş duran gemilerle karşıya geçip emniyetli yer olan Boğdan toprağına ayak bastık.

Buradan doğuya giderek Soroka kalesine geldik. Boğdan beyi hükmünde boyarlık ve vamoşluktur. Kalesi. Turla neh­ri kenarında olup taştan yapılmış ve küçüktür. Fakat Han'a iyi top şenlikleri edip, ziyafetler ile yüz araba hediyeler, yet­miş samur, kırk tahta kafa, elli tahta samur paçası kürkler ve elli kise kuruş gelip :

«Pâdişâha bizim için rica ile arzedesiz ki, Melek-Ahrmed Paşanın kırdığı bizim Boğdan askeri değil idi.»

Fakat ricaları kabul olunmayıp bu kadar maldan çıktılar. Oradan doğuya , Turla nehri boyunca gidip bir günde Osmanlının Bender kalesine geldik. 1068 (1657) Rebiülevvelinin

F.: 2

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.