FANDOMEÇS/8/170 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/171

isabet edip hemen orada battı. Üçyüz adet düşman esir edi­lerek pâdişâh huzuruna getirildi. Batan kalyonu çıkarmağa dahi on parça kadırga ve yüzücüler, Sömbeki dalgıçları gön­derildi. «Hemen, işi kötü olan düşman, bu rüsvalığını görüp, yelkenlerini açarak isteğine ulaşamayıp ve zarara uğrayıp Linini tarafına gitti) diye Akşar burnu tarafından gelen bir firkate haber verdi. İşte buradan bütün Rumeli sahilinde bulunan yirmialtı parça Mora ve diğer kalelerine saadetlû pâdişâh ulaklar ile:


«Kalenizi muhafaza edesiniz. Çünkii Venedik donanması o tarafa gitmiştir!»


Diye üst üste haberler gönderdi. Sonra saadetlû pâdişâh baştarde-i hümâyûna binerek Gelibolu'ya gitti. Hakîr dahi atlar ve hademelerle karadan gidip, sonra Hüsamoğlu kadır­gasına, silâhşor Gazazoğlu Ahmed ağa ile binip, donanmayı hümâyûn uygun havada tam otuz mil kuzeye giderek (Ber­cin) kalesine geldik.


'''Kilîdilbahreyn Burceyn kalesi:'


356 (M. 1452) târihinde burada dahi Fatih Sultan Mehmed Han iki kale yaptırıp adına (Bürceyn) demişlerdir. İs­tanbul'un fethinden sonra da buraları genişletip bu şekilde mâmur etti. Sonra Süleyman Han bizzat Malta ve Rodos ga­zalarına gidip, Rodos fethi ganimeti ile burayı daha ziyade mâmur etti.


Bütün boğaz, Rumeli tarafı, Rumeli toprağında kapudan paşa eyâletinde ve Gelibolu sancağı hükmünde olup 150 akça pâyesiyle şerif kazadır. Asıl hâkimi, dizdar olup, kale neferleri ve bölük ağaları var. Kalesi, deniz kıyısında dört­ken şeklinde, rıhtım yapı, kavi ve müstahkem bir sağlam hisardır. Ensesinde güney tarafı dağlardır. Üzerleri baştan


başa bağlar olup, doğa tarafına bakar iki kat güzel demir kapıları vardır. Hisar içinde kiremit örtülü evler, bir adet hünkâr camii, buğday anbarları, cebehâneleri var. Diğer çar-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.