FANDOMEÇS/8/171 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/173

Bu bahçenin gönül alan vasıflarını olduğu gibi yazsak seyahatten vazgeçmek icabederdi, buradan bütün yârân ile Rumelihisarma gelip, orada gömülü olan irfan erbabının zi­yaretlerine koştuk. Abdi Baba ziyareti: Yazıcı-zâde Mehmed Efendi halifelerindendir. (Şeyh Ali Efendi ziyâreti).


O sırada hünkâr baştarde ile Gelibolu'ya gidip, hakir da­hi Gazazoğlu Ahmed Ağa ile karadan gidip kuzeye (Maydos kasabası)na geldik.


Maydos kasabası :

Gelibolu toprağında ve deniz kıyısında, hâkimi subaşıdır. Deniz kıyısında, sekizyüz sanatlı kiremit örtülü kat kat yüksek saraylardır. Öyle hıristiyan evleri vardır ki parıltı­sından insanın gözleri kamaşır. Çünkü bu kasaba reayası İs­tanbul evlerini yapan dülger, kâmil ustalar olup burada otu­rurlar. Zaten «Maydos dülgeri» Rumda meşhurdur. Burada, hâkiminden başka Müslüman kimse yoktur. Kiliseleri var. Bağları gayet çok olup, her tarafta Maydos şarabı meşhur­dur. Kasaba dışında yeldeğirmenleri, ince ve beyaz unları olur.


Burada bir gece tam sohbet edip, oradan yine yıldız ta­rafına gidip (Kovanlı) köyüne geldi. Mâmur, reâyâlı zeamet köyüdür. Buradan da ileri giderek (Gelibolu) kalesine gel­dik.


Gelibolu kalesi :

Yunan müverrihlerinin dediğine göre bunu da Filikos kral yapmıştır. Nice kere diğer kralların eline girmiş... O zaman rumca adı (Filikos Purgas) idi. Sonra 785 (M. 1383) târihinde Gazi Süleyman Paşa fetheylemistir (Muhammediye) sahibi bunun adını (Gelibol) dan bozma olarak kabul etmiştir. Halk dilinde (Gelibolu) adıyla meşhur bir şehir olup fetih tarihine (Bismillâhi'r Rahmâni'r Rahim) demiş-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.