FANDOMEÇS/8/178 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/180

ları kokulanır. (Şeyh Mehmed Dağî ziyaret yeri): Birkaç sa­fa erbabı ile atlara binip Gelibolu etrafını gezinerek (Üçbaş) köyüne geldiğimizde bir zaviyeye girerek Muhammed Dağî Hazretlerini ziyaret ettik. Yakında olmakla yaşlı kimseler bilip dediler ki:


«Merhum aziz bu takkede doğup Gelibolu'da Bayramiyye târiki­ne girerek yetişmiş ve sonra İstanbul'a varıp Üsküdarlı-Mahmud Efendiden celvetî fakr cihazını kabul edip, tarikında ayar sahibi olun­ca Sultan Ahmed Han sohbeti ile müşerref olmuştu. Sultan Ahmed kendisine bu köyü mülk olarak verip eline hattı şerif vermiştir. Bura­ya gelince, bu tekke ve mescidi helâl malı ile yaptıktan sonra vefat etmiş ve buraya gömülmüştür.»

Dediler. Hattâ mezar taşında yazılı olan (Dağî 1019) ve­fat târihine işaret imiş...


Bu ziyaretlerden sonra nice safa ehli yârân ile vedalaşıp Gelibolu'dan batıya bağ ve bostanlar içinde düz ve mâmur sahraları geçerek (Bolayır) kasabasına geldik.


Bolayır kasabası :

Gelibolu nahiyelerinden muaf ve süslü bir kasabadır ki Gazi Sinan Paşa Rumlar elinden bilegi kuvveti ile alıp, ima­retlerine vakfetmiştir. Ama kalesi harabdır. Hâlâ lalelik sah­rasında tepe tepe asker kemikleri vardır. Bu harp meyda­nındaki vuruşmada Rumlar ile İslâm askeri o kadar şiddetli harp etmişlerdi ki, İslâm askeri ile kâfirler karmakarış olur­lar. Her iki taraf birbirlerini bilmezler. Hemen Gazi Mihal, Süleyman Paşaya gelip der ki:


«Şehzade, İslâm askeri Rumlarla karış katış olup kızıl kana bo­yandıklarından farkolunmuyorlar!»

Demesi üzerine Süleyman Paşa:


«Bre lala! Var şu askeri bul ayır da sonra kaleyi fetheyle!»

Deyince, Gazi hakikaten öyle yaparak kaleyi fetih ve 758 (M. 1356) de adını (Bolayır) koymuştur. Bir derelir

==İÇ LİNKLER==

==DIŞ LİNKLER==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.