FANDOMEÇS/8/182 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/184

yapmıştır. 762 (M. 1360) tarihinde Rumların elinden Gazi Hüdavendigâr almıştır. Fakat Kosova vakasında Sultan Murad şehit olunca Cinevizliler yine buraları istilâ eylediler. Bunun üzerine Koca Lala-Şahin Paşa zapteylemiştir. Rume­li eyâletinde olup örfî hâkimi var. Yüz elli akçelik kazadır. Sipahi kethüda-yeri, yeniçeri serdârı, nakib-ül-eşrafı var. Ka­lesi yıkılıp, yüzü güney doğuya bakar. Şehir yirmi iki mahal­ledir. Camilerinden (Gazi Orhan camii) kalabalık cemaati olan eski bir mabettir. Hanedanlarında, gelip geçene çeşitli nimetleri boldur. Çarşısı içinde akan Hüsrev kethüda çeşme­sinin tarihi şudur:


Bu Hüsrevâne uyûna nedir didim târih

Didi muverrih-i âlim: «Bu mâ-i kevserdir»

Diğer bir çeşmenin tarihi:


Ehl-i diller cem'olup târihini

«Kim içerse nûş canlar» didiler.

Doğrusu suyu ve havası güzel bir sevilen şehirdir. Beğe­nilenlerinden kokulu gömeç balı, tereyağı, üzüm bağı, beyaz yağlı çöreği, baharlı kabak böreği meşhurdur. Sanatlarının en güzel mahsulü, seyyahların ellerinde gezdirdikleri silâh­lardır ki ona zer-deste, çelenk, meçbek? derler. Bunların çe­şitlilerini kızılcık, şimşir, sentiyan, yeni dünya ve abanoz ağaçlarından bu şehirdeki olgun ustalar icat edip şehirden şehre hediye gönderirler. Gayet sanatlı olup (Malkara meçiği) adiyle meşhurdur. Bunların sarı, kırmızı ve baş kılıflı olanlarını çoğunlukla taze civanlar alıp kullanırlar. Bu şeh­rin hanedanları, kırmızı kiremit ile örtülü ve mamur, aha­lisi dahi neşelidir.


Şehir, İpsala'nın doğu tarafında olup araları bir konaktan gergindir. Güneyde Firecik kuzeyde İnecik kasabaları da birer konak toylalık şehirlerdir. Mezarlığında (Ümmî Ba­ba) ziyaret yeri vardır.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.