FANDOMEÇS/8/183 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/185

Burada kuzeye yedi saat gidip (inecik kasabası) na vardık.


İnecik Kasabası:

Marmara denizi kenarında bir mamur kasaba olup Sul­tan Bayezit ve Selim vezirlerinden ve temiz Hazret-i Ebubekir sülâlesinden vezir Kara-Pirî paşanın yapısıdır. Hâlâ onun vakfı olup mütevellisi örfî hikâmdi. Yüz elli akçe pâyesiyle şerif kaza olup Tekfur dağı kazası hekimbaşıların hâsı olmakla, bu İnecik kazası dahi bazen ona katılır. Sipahi kethüda-yeri, yeniçeri serdârı Tekfur dağında oturur. Yeri geniş, ve verimli bir yerde olup bağlı bahçeli lâtif ve şirin bir bölgedir. Evleri kiremit örtülüdür. Çarşı içinde cemaati bol bir camii vardır.


Hanları: Kara-Pirî paşa hanı gayet mamur bir misa­firhanedir. Bir ziyafet evi imareti vardır ki, o da merhum Kara-Pirî Paşanın hayratındandır. Kış ve yaz, gelüp geçene birer bakır tepsi içinde her adama birer çorba tası buğday ve birer beyaz ekmek, her ocak başına birer yağ kandili, ve her ata birer torba yem, vakıf tarafından verilip mihman­darlar misafirlere yumuşak başlıkla muamele ederler. Doğ­rusu büyük hayırdır. Bir hamamı var ki, küçüktür. İki yüz adet ,yâni yetecek kadar esnaf dükkânları vardır.


Hülâsa Gelibolu'dan çıkalıdan beri kâh kuzeye, kâh doğuya, kâh batıya ve güneye gidip bu köy ve kasabaları serseri gibi gezdikten sonra batıya gidip Edirne şehrine yö­neldik. Evvelâ İnecik kasabasından kalkıp bağ ve bostanlar içinde tarlaları, güzel umumî yolları, beğenilen kazaları geçüp (Kırk kavak) köyüne geldik. Doğrusu kırk adet kavak ağaçları bir yere gelmiş, güya hiyâban olmuş (S.B.). Bu çimenlik mesireye bitişik ikiyüz evli, bir camii ve hanı mamur köy olup (Gazi burhan) evkafıdır. Mütevellisi, bu güzel şehre zabit ve hâkimdir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.