FANDOMEÇS/8/23 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/25


devlet kapısına gelip bizim valdemizle Melek'i, Sultan Ahmed'e hediye verirler. Sultan Ahmed Han Melek'i görerek: «Allah bilir şu oğlan melektir.»

Der. Melek'i kızlarağası Büyük Mustafa Ağaya, valdemizi de babamız dergâh-ı âli kuyumcu-başısı Derviş Mehmed Zıllî Ağaya ihsan edip ondan bu hakîr (Evliya) vücuda gel­dim. İşte Melek ile akrabalığımızın aslı budur'

Mevzudan çıkmayalım:

Sözün kısası, Akkirman'da Melek-Ahmed Paşadan Han ayrılıp Turla nehri kenarında bütün Tatar askerinden geçit başında defter ile bütün esirlerin sunmasını alıp, seksenyedi bin, düşman avlayan Tatar içinde en güzel ve seçmeleri seçi­lip verildi.

ŞANLI HAN'IN MELEK - AHMED PAŞAYA HEDİYELERİ

Elli adet Macar esiri ki herbiri yirmişer, otuzarbin kuruş ağır baha ile kurtulmak ister. Yüz adet güneş parçası gibi gulâmlar (delikanlılar) yüz adet Macar kızı, bilgi erbabından Abaza gulâmlan, elli baş seçme müstesna Çerkeş ve elli baş Gürcü mahbubları ki herbiri Kırım'da yetişmiş hüner sahibi, bilgi ve olgunlukta baş olmuş, marifetli, tahsil görmüş erler­dir. Leh kralına âsi olmuş elli adet gulâm, Moskof vilâyetin­deki Kiyef kalesi dağlarından alman elli adet beyaz Moskof dilberleri, bütün Ağırmak Tatar atlarıyle, zırh külahları, kı­lıçları, sadakları, beş araba ganimet malından alınmış kıy­metli çarhlı beşyüz Macar tüfenkleri, elli ağırmak at, elli yor­ga beygir ki, herbiri yıldırım gibi süratlidir, hepsi gümüş Ta­tar eğerli, gümüşten Macar özengili, nakışlı sırma yüzelli adet atlar idi. Her at bir kadana Macar seyisi eline verilip yaka paça çekilmekte idi.

Elli tahta samur kürk, üç araba dane samur, Rakoci kra­lın gümüş altın kab ve kaçağı, üç araba gümüş ve diğer kab

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.