FANDOMEÇS/8/25 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/27

bütün ağalara ve hakire ihân eyleyerek bütün ağalarını se­vindirdi.

Sonra, akıllı Melek-Ahmed Paşa, evvelce Han.in verdiği elli adet Macar kapudanları, hemen devlet tarafından isten­meden Tatar eliyle Eflâklı, Boğdanlı eliyle değeri değmeze,, kırk ellişer kese ile sahiplerine satıp, bazen beşyüz keseye ve­rilip cebir ve noksan, hespinin bahaları binaltıyüz doksanaltı kese etti. İşte o ganimet malları ile Akkirman, Kili, Bender_ Yanıkhisar, Özü kalelerine birer güvenilir ağalar gönderip ta­mir etmeğe gayret ederek nice hayırlı işler eyledi.

Melek-Ahmed Paşa Özü eyâletine sahip olduğu müddetçe Han ile muhabbetleri kesilmeyip, tedbirli paşa Kırım Han'ı­na bir muhabbetnâme gönderse kırk, ellibin Tatar, dilediği yerde hazır olurdu.

Allahın hizmeti devlet tarafından vezîr-i âzam Köprülü, Melek-Ahmed Paşa ile Han'ın güzel geçindiklerini, bu kadar ziyafet, ihsan ve in'amlarını duyup, içinden bir gıbta ve dü­ğüm hasıl ederek, Melek Paşaya nice kere yerici mektuplar gönderip:

«Size, Osmanlıdan ziyade Tatar Han'ı yakın ve daha ziyada lâ­zımdır. Akıllıca hareket edip Han'ın eteğini elden koma!»

Diye ve daha nice bunun gibi kâğıtları gelirdi.

Sonra Han, Turla nehrinin Meyan ve Otyark geçilterinden geçip, yedi günde esas vatanı olan Kırım diyarına selâ­metle ve ganimet almış olarak zaferle varip üç gün üç gece şehir donanması yapar. Evvelce Kaya Sultana göndereceğini taahhüt eylediği ikiyüz kız ve ikiyüz gulâmları, on çift dcğan ve toygun, sungur kuşları ve paşaya, elli adet yarar tirkeş götürür bahadır gulâmlar ve nice çok pahalı eşya gönderip, sözünde durdular.

Han, Kırım'a varınca. Rakoci kralın veziri Kirnniyanoş’u , devlet tarafından istenmeden ve doksanbin altın alarak azad eyledi. Hemen mel'un Erdel'e varıp yine Rakcci'ye vezir '-Iv.v ve ikiyüzbin asker toplayıp Tameşivar eyâletinde Lipve. Çanad, Sulmuş, Çaçat kaleleriyle etrafını yağma eder. Bu ha-

==İÇ LİNKLER==

==DIŞ LİNKLER==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.