FANDOMEÇS/8/31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/33

rirler. Fakat birkaç kere kâfirin Türkçe bilen kazakları bu­raya gelip otları yarık edip, Akkirman'dan kayık ile adam­lar gelince bunları esir edip gittiler. O zamandanberi Ak-kirman'lı gafil olmayıp değme adamı bu Otyarık'ten değme hal ile almazlar, amma ulakları ve yolcuları ateş yaktıkla­rında, bilip ahırlar... Onun içün buraya (Otyarık) derler.

Sultan Bayezid han veli Akkirman'ı fethedince buraya bir sığmak yeri olmak üzere bir .tepe üstünde büyük bir ku­le yapup, emniyetli yer oldu. Sonra zamanla intikamcı ka­zak istilâ edüp, temelinden yıktı. Hâlâ bina eserleri meydan­dadır. Bir bayır üzerinde gayet tehlikeli bir yerdir. O gece orada kazak korkusundan asla rahat uyku görmedik. Çün­kü burası kazağın tahta kalesidir.

Oradan doğu tarafa, Karadeniz kenarı ile Tih sahrasına benzer bir amansız kurak yerde sekiz saatte (Budemoin) konağına vardık. Budemoin, tatar dilinde (kurt boynu) de­mektir. Doğrusu eşşek kadar kurtları vardır, kazak domuz­larından büyüktür. Dereli, Ilgınlı, Kamışlı, Sazlı amansız bir yerdir. Etrafımıza karakollar koyup, yine tam silâhlı ol­duğumuz halde heybelerimizden hazır yemekler yiyip, Ka­radeniz kenarı ile beş saatte (Dallık) konağına vardık. Bir dere içinde ormanlık dalları olduğu için tatarlar buraya (Dalhk) derler. Burası dahi kâfirin gayet pusu yerleridir ki, çok korkunçtur. Ve mayak yolu burada kavuşup, ondört sa­atte geçüp, (Hocabay kalesine) vardık. Sultan Bayezid, Ak­kirman'ı fethedince (Bay) adlı bir bay kişi, Bayezid veli Han'dan izin alup, burada bir kaya üzerinde sağlam bir ka­le yapup, içine asker koyup, beş kere yüzbin koyunu ile bu vadileri mülk edinüp, geçindiğinden (Hocabay) derler. Hâ­lâ kalesi Karadeniz kenarında bir sarp kaya üzerindedir. Bi­na eserleri meydandadır. Az bir şeyle bu kale tamir edilse ülke bayındır olup, yollar emin olurdu.

Burada Karadeniz’den tuz çıkup , kale neferlerinin ma­aşları tuzla'dan verilirdi. Orada hepimiz bir dere içinde or­manlığa girüp atlarımızı asup, etrafımıza karakollar koyup,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.