FANDOMEÇS/8/34 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/36

Hakîr, gûyâ bu kalenin tamirine memur olmuş gibi her gün etrafını seyreder ve ocak ağaları ile iyi geçinüp, vilâyetin ahvâlini sorarak esrara vakıf olup, yazardın! Her gün donanma şenliklerinde sabahleyin bir ağadan, ikindiden sonra başka bir ağadan ziyafetler yiyüp, hediyeler alırdık.

Bir gün Özü beyi hakire donanma müjdesi için bir kese kuruş ve üçer baş küheylân salihli atları ve bir samur kafa­sı kürk, iki donluk saya çuka, ve iki Rus kölesi verdi. Özü kalelerinin beşinden dahi bir kese kuruş ve beş gulâm ve beş baş at verdiler. Oradan paşa kethüdası yusuf ağa, yüz altın, bir köle, bir kafa kürk, bir at, bir kılıç, gulamlanma dahi onar altın ihsan edüp, kalenin evsâfını yazmaya baş­ladım.

Özü kalesinin evsâfı:

Ali Paşa eliyle alınmış olup, üç tuğlu vezir eyâleti hü­kümet merkezidir. Fakat amansız yer olduğundan veziri Silistre, Babadağa, Akkirman şehrinde oturur. Şehri onbin as­kerle muhafaza olunur. Hâlâ bu Özü kalesi ve Silistire eyâ­letinde başka sancak beyi tahtıdır. Amma bunun beyi kanun üzere Özu suyunun karşı Kırım tarafında (Kılburun) deni­len yerde oturup, muhafaza eder, tâ Kırım adasının, (Ur ağzı) denilen yere kadar dört konak yer, çöl ile Kırım'a varın­caya kadar Özü beyinin hükmündedir. Tatar hanlarının — Bayezid Han kanunu üzere — ilişikleri yoktur. Özü beyi­nin pâdişâh tarafından hası (240.000) akçedir. Fakat zeâmet, tımar, alay beyi ve çeribaşısı yoktur. Çünkü kıble tarafı Karadeniz ve batı tarafı hep kazak ülkesidir. Her an ka­zak horozlarının sesleri işitilir. Ve doğu tarafı Özü nehri aşı­rı Heyhat sahrasıdır. Tâ Azak kalesine, oradan doksanyedi konak Hazar denizine varıncaya kadar Heyhat sahrası ve kıpçak sahrasıdır. Güney tarafı yine Akkirman'a varıncaya kadar amansız yerlerdir ki, nice kerreler geçmişiz. Yüzelli akçelik kazadır. Nahiyesi ve köyleri geniştir. Üç oda cebeci

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.