FANDOMEÇS/8/35 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/37

ve üç oda topçu askerleri vardır. Asla yeniçerisi yoktur. Ve durmazlar da... Çünkü kazanç yok derbend hâlinde bir ada­dır. Bütün beş parça kalelerinde beş adet Minkala dizdarla­rı vardır. Hepsi yirmi adet tuğ sahibi muhteşem ağalardır. İkibin elli adet temiz, silâhlı hazır, askerleri vardır. Bir hâ­kimi dahi bey subaşısıdır. Mimar ağası, muhtesip ağası, baç pazar ağası, marangoz ve kalafat ağası vardır. Çünkü iske­le olmkla Akkirman'a, Kili ve İsmail'e gider gelir. Karşı kı­yıya asker geçirir gemileri çoktur.

Sekileri:

Bunlar birbirine bitişik, üç kat bölme kalelerdir. Amma en eskisi yukarı Macar-Ali Paşanın yaptırdığı eski kaledir. Bir topraklı bayır üstünde onbeş tahta örtülü kuleli, yirmi ak eninde kaim iki kat küçük hisar dıvarlı ve hendeği derin, enli, sarp ve sağlam, dörtköşe bir sağlam kaledir. Hendeği üzerinde bir ağaç köprüsü vardır. Her gece köprüyü bekçiler makaralar ile çeküp, köprüyü kale kapısına dayayıp, kaleye siper ederler. Bu köprü Melek-Ahmed Paşa yapısıdır. İki kat sağlam demir kapısı, kıbleye ve Karadeniz kenarında Kubu­run kalesine bakar. Hendek içine bütün kulelerden toplar kirpi gibi bakar. Bütün kuleleri Melek-Ahmed Paşa tahta şendire örtüp, mâmur ve süslü yapmıştır. Bu dış büyük de­mir kapının içinde bir kat küçük demir kapı daha vardır. Bu iki demir kapı arası tulüz, kemer, kagir binadır ki, üstü tahta minareli hünkâr câmiidir. Amma küçüktür. Şer'iye mahkemesi bu camiye bitişik ve yukarıdadır. Bu kalede, av­luları bahçeli, üzerleri baştan ayağa toprak örtülü, altlı üst­lü iki yüz adet ev vardır. Boy sarayı dahi bu kalededir ki, bütün sokakları temiz kaldırımlı olup, yolun iki tarafında ancak birer adam sığar , yirmi adet hurda dükkâncıkları ve bunun yakınında üç kurnalı küçük bir hamamı vardır. Su­yunu aşağıdan atlarla getirirler. Cebehânesi, buğday anbarları, mükellef ve süslü hazırbaş topları vardır. Bu kalenin

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.