FANDOMEÇS/8/68 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/70

rüp, biz yine Akkirman'dan Turla nehri üzerinden Otyarık karşısına geçüp, bütün ganimet mallarını, beri tarafa geç­miş olarak Hüseyin Bölük-başı ile konuşup, alay eyledik.

AKKİRMAN SAHRASINDA EŞİK ALAYI

Kâfirler beşer beşer bir yerde zincirlerle bağlı ve hazır olarak tabılhâne, erganon, çan ve dankiyo çalarak 1200 ara­baya 670 adet tüfekleri yerleştirerek önce 48G00 seçme Bu­cak tatarı geçtiler. Sonra Akkirman kalesi kulu (Askeri) sonra paşalı (paşa askeri) pürsilâh geçtiler. Ondan sonra sekban bayrakları, sonra 1200 araba üzerinde ganimet mal­larının kıymetlileri, 360 baş aşağı edilmiş haçlı bayrakları, 6.000 kelle, arabalarla geçti. Sonra 26 parça şâhâne toplar, 11.060 adet esir, yetmiş nefer hatman, Karakov kralının oğlu (Hollandiye)? geçti. Ardı sıra Özü kulları (askerleri), arka­sından Özü ağaları ve baş-bölükbaşı, hakîr ile atbaşı beraber, bir büyük alay ile geçtik. Paşa keyflenip, hakîr ile Hüseyin Bölükbaşının başlarımıza kendi eli ile birer çelenk sokup:

«Evliya, bunlar pâdişâh malıdır. Bunları defterinle tamamen Akkirman kalesi zindanına, cebehânesine koyup, muhafaza et, inşaallah sabahleyin, der-i devlete gönderelim.»

diye mal, menal, can ve esirleri kale dizdarına defter muci­bince teslim edip, elime şer'î hüccet aldım. Paşa efendimizin huzuruna geldiğimde dedi ki:

— Evliya, hazır ol! İnşaallah sabahleyin erken seni müjde ile İstanbul'a, saadetlü pâdişâha gönderirim.

Hakîr «El emrü emrüküm» dediğim vakit. Şam'lı Ali ağayı Edirne üzerinden Boğazhisar'da Köprülü-Mehmet Paşalıya ve ganimet malları ile Akkirman'dan bin yiğit ve paça­lıdan bin yiğit ile bütün esirleri, levazım ve mühimmatı ve nice yüz arabacıları ile Halil ağaya beş kese yol parası ve­rip, İstanbul'a yolladı. Ertesi gün sabahleyin erken İstanbul

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.