FANDOMEÇS/8/72 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/74

kethüdası ile hakîr, kaymakama varup, haber eyledi. Kay­makam, paşamıza muhabbeti yüzünden dedi ki: «Evliyam, göreyim seni! Bu kelle ve esirleri ve kapudanları vel­hasıl bütün cephane ve ganimet mallarını pâdişâh huzurundan bir hoşça geçir»

hakîr: '«Sultanım, asesbaşı ve subaşıya tembih buyurun, onbirı meyha­neci, çakal ve arnavud bozacıları, yüz adet sirem arabaları dahi ge­lüp, tamamı 1300 araba olarak cebecibaşı ve topçubaşıdan dahi birkaç çorbacı neferler ile alaycılar gelüp, cephane ve topları alaydan sonra teslim alsınlar. Kapudan paşa tarafından dahi bir kaç kapudan ile elleri kırbaçlı ve silistreli gardiyanları beraber gelüp, esirleri alay­dan sonra tersâne-i âmireye götürsünler»'dediğimde: «Vallahi Evliyam, iyi dedin. Tiz asesbaşıya subaşıya, tersâne ket­hüdasına haber edin, bütün cebeci ve topçu çorbacıları i!e Edirne kapısından dışarı topçulara varup, oradan bu kadar bin kelle ve esirleri alarak alay ile İstanbul içinden geçinip, saâdetlü pâdişâhın alay köşkünün dibinden alay göstersinler. Sonra pâdişâh fermanı ne olursa ona göre hareket etsinler,»

diye emir verdikte, hemen hakîr kapıkethüdâsı ile doğru topçulara vardık. Ne görelim? Kaya Sultan oraya varup, kırk elli araba otlukları bütün bostancılarına ve baltacılarına, ve topçular şehri fıkarasına başların tuzlanmışlarının içine ot doldurup, dağlar gibi kelleleri dizdirmiş... Ve nice bin mız­rakları sırıkçılardan, ve paşa hazinesinden çıkarıp, kellele­rin nice binini sırıklara dizdirmiş. Başları götürmeğe memur olan Halil ağa ise kapudanlara, Hatmanlara, kralzadelere Pravadi şehrinde münasip elbise kestirüp, giydirmiş. Biraz sonra asesbaşı ile altıbin bozacı, bakkal, çakkal ve meyhane­ci gelüp, hazır durdular. Beş yüz adet topçu, beşyüs cebeci neferleri, tam silâhlı ve mükemmel çorbacılar ile gelüp, tam bin adet pürsilâh tüfenkli temiz elbiseli süslü Arabistan as­keri kapudanları ve vardiyan zebanileri ve nice boru ve da­vul çalmak bilen ayağı zincirli kâfirlerle gelüp, çorbacılara

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.