FANDOMEÇS/8/79 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/81

Yedi kese hâsıl olur. Müftüsü, kale dizdarı, yirmibir kale ne­ferleri, ağalığı, yediyüz adet kale neferleri, yeniçeri serda­rı, spiâhi kethüdâ-yeri, şehir subaşısı, muhtesibi, cebeci ser­darı vardır.


Kili Kalesi Şekilleri:

Tuna nehrinin Karadeniz'e karıştığı boğaz ağzında isma­il ve Akkirman gibi ay şeklinde fırdolayı üç kat şeddadvâri emsalsiz bir kaledir ki, hiç bir taraftan asla havalesi yok. Çimenlik, bağı bahçesi çok. Alçak ve düz bir yerde şirin bir kaledir. Kalenin kıble taraf duvarı, Tuna nehrini döver. Ye­ri tam bin adımdır. Kara tarafı tam ikibin germe adımdır. Demek bütün etrafı tamam üçbin adımdır. Kara tarafı üç kat duvar olup, Tuna tarafı iki kat hendeksiz duvardır. Ta­mamı yüzyetmiş kuledir. Kulelerinden sağlamlık sırası ile olanları şunlardır:


Tuna boyundan Sultan Bayezid veli veziri Gedik Ahmet Paşa kulesi, Kızıl kule, Dizdar kulesi, Zindan kulesi, Yassı ku­le, Fener kulesi; burada halâ her gece fener yanar. Gece ge­len gemilere hayırlı işaretler verir. Tuna kenarında Melek-Ahmet Paşa kulesi, bu son kule yeni olarak yapılmış bir bü­yük kuledir ki, Özü düşmanlarından alman yirmi adet top­larla cephaneler dahi buraya konmuştur. Topları Karadeniz ve Tuna'ya bakar. Bunlar sivri tahta örtülü yüksek külah kubbeli kulelerdir ki, hepsini Melek-Ahmet Paşa efendimiz şendire tahta ile örtüp, mâmur etmiştir. Bu kalenin. Tuna tarafındaki duvarlarının Tuna nehri boyundan dörtyüz ar­şın yeri harab olmuştur. Büyük kalenin kale tarafında adam boyu kadar hendeği vardır. Fakat enlidir. Tuna taştığı vakit bu hendekten Tuna nehri akıp. balıklar avlanır


Dış Büyük Kalenin Evsâfı:

Bu dış kalenin etrafında dört kapı vardır. Biri batıya büyük varoşa açılır. İki kat demir kapıdır ki, sağ ve solun-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.