FANDOMEÇS/8/85 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/87

Hakîr bu temaşayı tamamlayınca, paşa dahi ayrıca kaleyi seyretti. Aklı başından gidip memleket ahalisi ile konuşarak o gün etraftan buyurdumlarla beşyüz araba kereste, çınar ve kamış ve altıyüz adet marangozlar ve ameleler gelip o gün kale içinde on adet avlulu evler yaptılar. Velhasıl "hisar için­de bir boş yer kalmayıp bir haftada yüzon adet dükkâncıklar yapıldı. Bir haftada yüzon adet dükâncıklar ve Tuna'ya bakan kapı önünde bir dinlenmek için kahvehane yaptırılıp seksen asker de yazılarak iskele gelirlerinden vazifeleri yeniden tâ­yin edildi.. Ve dizdarının dahi kaleden bir ok menzili bile dı­şarı gitmemesini şart edip sicile bu şekilde kaydetti. Sekiz adet topları ve cebehânelerini hep hazır ettikten sonra özüden alınan tüfenklerin yüz kadarını da buraya koydu.,

Hırsova Kalesi şekilleri :


Tuna nehrinin kıblesinde Babadağı toprağında gökyüzü­ne, saman yolu gibi baş uzatmış, hayalesiz ve şeddadvâri bir güzel kaledir. Etrafı üçbin adımdır. Ama bu kalenin batı ta­rafından aşağı, Tuna'ya bakmağa kimse cesaret edemez. Bu­rası gayet mühim kale ise de iç il olmakla kimsenin iltifatı­na uğramayıp, ancak Melek-Ahmed Paşa kıymetini bildi. Çünkü karşı tarafı Eflâklılarla çevrilmiş olduğundan ehem­miyeti aşikârdır.


Kalenin iki kapısı vardır. Biri doğuya, biri batıya açılı­yor.


Varoşu :


Kalenin aşağı kıble tarafında dokuz mahalle ve binalti-yüz evdir. Evleri kiremit, saz ve tahta şendire örtülü, altlı üstlü mâmur ve mükellef evlerdir . Onyedi mihrab olup, bil­hassa çarşı içindeki câmiinin cemâati çok ve meşhurdur. Bir hamamı üç adet hanı vardır. Çarşı ve pazarı az olup suyu ve havası güzeldir. Reayası Eflâk, Boğdan ve Bulgardır. Şehrin kıblesinde hesabsız bağ ve bahçeleri vardır.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.