FANDOMEÇS/8/92 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/94

Ertesi günü Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçilip, Hasan Paşa celâlisi üzerine sefer hazırlığı görülmeğe başlandı. Pâdişâhın fermanı ile Osmanlı askerleri Üsküdar sahrasında çadır ile durup, Anadolu vilâyetlerinde ne kadar asker varsa toplandı. Anadolu'nun beylerbeyi ve beylerine, kadı ve hâkimlerine Ha­san Paşanın katli için nefîr-i âm hatt-ı şerifleri gidip bütün Kürdistan askerine, Diyarbekir eyâleti ile beraber olmak üze­re Murtaza Paşa serasker oldu. Erzurum eyâleti ile Gürcis­tan, Ahıska, Kars, Trabzon, Van askerlerine Gürcü Mustafa Paşa serdar olup, onlar da deniz gibi askerle Murtaza Paşa ile birleşmeğe gelmekte idi.


Kara-Hasan Paşa kırk bin seçme ateş gibi askerle Üskü­dar üzerine varmak emelinde... Tâ ki, Karaman altında Ilgın denilen sahrada iki İslâm askeri birbiriyle karşılaşarak öyle bir öldüresiye cenk oldu ki, şimdiye kadar misli görülmemiş­tir. Sonunda şecaat ve zafer meydanı Kara-Hasan Paşaya kaldı (pâdişâh askeri yenildi). Murtaza Paşa ve Gürcü Mus­tafa Paşa askerlerinden nice bin günahsız adamlar öldü. Mur­taza Paşanın sırmalar giyinmiş nice cariyeleri ki, herbiri ateş saçan güneşten bile gizli, naz içinde yetişmiş Nefise, Sitmah adlı birer Rum haracı değer cariyeler idi.. Baş açık, yalın ayak meydanda kalıp hepsi sekban ve sarıca haşeratmın eli­ne geçti. Üzerleri, süs ve elmasları soyulup Hasan Paşanın huzuruna götürdüler. Hasan Paşa der ki:


«Bre Murtaza Paşa.. Ayıb değilmidir ki yiğit olasın. Nefsin belâsı için bu kadar fahişeyi İslâm ordusunda taşıyıp böyle âleme rüsvay olasın!. Tiz şahbazlarım, bu cariyelerin elbise, ağırlık, halhal ve bile­ziklerini, donlarını verin!»!

Bu emir çıkınca kızlar, gelin elbiseleri giyip Hasan Paşa­nın merdliği ile taht-ı revanlar üzerinde esir olmuş, tevâşi (hadım) ağalarıyla bindirip yanlarına kapıcı-başılar koşup, fazlasıyla ihsanda bulunup Murtaza Paşaya gönderdi ve mek­tubunda:


«öyle olur birader! Can ve baş kurtarmak halidir. Size ve bize böyle olur.»

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.