Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages


EÇS/8/95 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/8/97

konak yere zahire için gidenerini << Hasan Paşalıdır>> diye kıra kıra tamam edip günden güne kış da gelip zahireye gitmeğe kudretleri kalmadı. Günden güne etraftan canı yanmış reâyâ, ve berâya ile bozulmuş askerlerle kuşatılmakta idi. Bu su­retle Hasan Paşa askerlerinin de durup oturacak, sığınacak ve yatacak yerleri kalmayıp askeri ve kendisi aç kalan zavallı Hasan Paşa neylesin ki, askere de muhtaç..


Nihayet hâne-berduş gezmekten aç ve muhtaç bir habbe "buğday ve arpaya muhtaç kalıp, dünya başlarına dar oldu. Mal ve menal çok ama, yiyecek yok.. Korku ve eziyet çok..


Sonunda bir gün kırkyedi bin celâlilerin yiğitlerinden dört vezir, âyân, sekiz beylerbeyi, yüz alaybeyleri, üçyüzyetmiş beyler, üçyüz adet sipahi kethüda yerleri, altıyüz adet yeniçeri serdarları, ikiyüzyetmiş bayrak sekban ve sarıca bölük-başıları ve diğer mel'un ve müfsid işerleri hemen Hasan Paşanın karşısına gelip, çeşitli ağır sövmeler ile, «bre gidi Kazak!» hitablarıyla başlayıp dediler ki:


«Gidi kâfir Abaza! Sen bizim bazu kuvvetimizle Osmanlıyı Ilgın şehri altında üç vezirden ve iki beylerbeyisin! ve diğer beyleri ve seksenyedibin askeri bozup on Mısır hazinesi Kaarun malına ve nice bin adet at, katar ve diğer silâh ve harb âletlerine mâlik oldun! Çadırla­ra, cebehâne ve diğer ganimetlere sahip olup, bizi ve atlarımızı, adam­larımızı bugünkü günde, bu kılıç gibi gelmiş kışta, açlıktan kırarsın!»

Diye Hasan, Paşayı canından usandırdılar.


Hemen dinleyen Hasan Paşa Sarı Kenan vezir, Tayyar oğlu, Muslu Paşa, Can Mirza Paşa, Ali Mirza Paşa, Şatır Kar­deş, Abaza Hasan Paşa, Hadım Karındaş, Tatar Karındaş, Tatar Ahmed, Bektaş Ağa, Vahab Kadı, Kade Çerkeş, Kör Abdüsselâm, Kadri Ağa Kürd Osman ve daha nice bunun gibi iş görmüş paşa ve ağaları huzuruna çağırıp meşveret eder:


«Bre ağalar; beyler, vezirler, karındaş ve yoldaşlar! Bugün gör­dünüz mü bizim levendler yüzüme karşı neler söylediler? Allahtan revamıdır ? Bu hareketlere kim tahammül eder?Ben bu günkü gün onların velinimeti değil miyim? Bu şekilde hâlimiz neye varır? Allaha şükür malımız çok, ama asımız, işimiz ve eşimiz yok.. Bütün cihan halkı

İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]