FANDOM


99.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
101.Sayfa

mayıp, câmileri bitişiktir. Bunlarda Kur’an ezberlemekten başk birşey okunmaz. Çünkü ahalisi Kur’an ezberlemeye o kadar hevesli değildir. Yetmiş yerde mektepleri var. Her câmi yakınında bir mektep vardır. (Koca Mustafa Paşa mektebi) en meşhurudur. Yirmi adet tekkeleri var. (Mevlevihâne) mâmurdur. Evvelce paşanın konağı idi. Melek- Ahmed Paşanın fermânı ile Mevlânanın yeri oldu. Lokman hekim tekkesi, Baba Meddah tekkesi meşhurdur. Yüz on adet çeşmesi vardır. İki yüz adet sebilhâne sayılır. İş bu şehrin imâretelerine dağılan su Kaçanik kalesinden gelen nehirdir ki İsa Bey kemerleriyle şehre dağılır. Bu akarsu yine Kaçanik dağlarından toplanıp, Üsküp altında Vardar’a karışır. Billûr gibi bir âb-ı hayattır. Vardar ise Arnavudluktan, ipekten, Pirzerin şehirleri dağlarından toplanıp, bu Üsküp altından geçip iner. Köprülü nehri içinden geçerek (Karaferya) yakınında bir ağaç köprü altından geçip Selânik yakınında denize karışır. Bu büyük şehrin etrafıdaki derecik üzerinde bin adet su değirmenleri var. Hamamları gayet ferahlık vericidir. Yahya Paşaya yakın (kızlar hamamı) var ki çoğunlukla avretler girer. Yol üstünde olmayıp bir gizli taraf üzerinde bir hamamdır. Çünkü kalabalık sokaklarda kadıntâifesinin hamama girmesi, bu diyârlarda çok kabahattır. Boyacılar içinde (Şengül hamamı), (İsa Bey hamamı) havası gayet lâtif, duvarları ve kubbesi asla terlemez ve bir damla ter düşmez. Bunlardan başka bin altmış kadar da saray hamamları vardır diye şehir halkı övünürler. Yedi yerde bedava misafirhânesi vardır. En meşhuru Yahya Paşa misafirhânesidir. Tüccar hanlarında İsa Bey câmii yakınında (Mehmed Ağa hanı)nın târihi:

İtti binâya himmet Hacı Mehmed ağa

Târih didi oldum Hân-ı Cedid ve rânâ

(Yahya Paşa hanı), (İsa Bey hanı), (İshak Bey hanı) meşhurdur. On üç adet bekar odaları var. Burada san’at sahibi bekârlar otururlar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.