FANDOM


105.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
107.Sayfa

Üsküp şehrini böylece temâşâ ettikten sonra ahbab ve dostarla vedâlaşıp oradan kıbleye giderek mâmur köyler geçip (Komanova) kasabasına geldik. Bu kasaba, Üsküp sancağı toprağında voyvodalık olup yüz elli akça pâyesiyle kazâdır. Ama çoğu zaman Üsküp kadılarına eklenir. Şehir, bir çok nehirlerle, altı yüz kiremitli evlerle süslüdür. Çarşı içindeki câmii güzeldir. Tekke, medrese, han ve hamam ile kâfi miktarda dükkân ve değirmenleri vardır. Suyu ve havası güzel ve lâtiftir. Bağ ve bahçlçeleri çoktur. Buradan kuzeyde bir konak gidip (Karatova) kasabasına geldik.

Karatova kasabası:

(Kıratova)’dan bozmadır. Kalesi dağlarda olup Gazi Evrenos Bey, fethettiği vakit kökünden yıktırmıştır. Hâlâ Üsküp sancağı toprağında yetmiş yük akça emanettir ki iki yüz adamı ile emini hükûmet eder. Çünkü şehrin dağlarında bakır ve gümüş vardır ki yedişer damar halis gümüş çıkarırlar. Gece ve gündüz gümüşhane reâyâları bakır ve gümüş cevherlerini öıkarıp emine teslim ederler. Hâlâ şehir içinde eski darbhanesi (para basılan yer) durur. Hatta Dördüncü Sultan Murad asrında darbhânesinden sekizi bir dirhem halis gümüşten dirhem ve dinar kesilip <<azze nasruhû duribe fî Karatova>> yazılı bir nevi yuvarlak akçası var idi. Hakîre, görmek ve bir ikisini saklamak nasib olmuştur. Hâlâ dârbhanesi işlemez olup madeni işlemektedir. Şehri mamur yerleri dağlar arasında bir geniş yerde sekiz yüz adet kârgir yapı, altlı üstülü baştan başa lâal renkli kiremitler ile örtülü, cennet bahçeli ve akarsulu mâmur yerlerdir. Âyânı, gümüş madeni dolayısiyle zengin ve mes’uddur. Yüz elli pâye akçasıyla âlâ kazâdır. Yirmi mihrabı vardır. Çarşı içi câmii hoş ve gönül açıcıdır. Medresesi, tekkesi, çocuk mektepleri, bir çok çeşme ve sebilhâneleri var. İki hamamı var. Büyük hamamın benzerini Rum diyarında görmedim. Meğer İstanbul’da Çukur hamam, Şam’da Defterdar Paşa hamamı, Mı-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.